26 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en de voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen., de 26 janvier 1999

Artikel 1. Artikel 2, van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en de voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 september 1993, wordt aangevuld met het volgende lid :

"Op verzoek van de getroffene of van de rechthebbende zullen de bedragen van het basisloon alsook van de vergoedingen, renten en kapitalen vermeld in de modellen van overeenkomst die als bijlagen I tot en met X bij onderhavig besluit zijn gevoegd, tegelijk in Belgische frank en in euro worden uitgedrukt.".

Art. 2. Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1999 en houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2002.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

geven te Brussel, 26 januari 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,

Mevr. M. DE GALAN

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderheid op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT