Koninklijk besluit tot goedkeuring van de beheersovereenkomst te sluiten tussen het Fonds voor de openbare sector aangesloten bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid en de Ministers die Tewerkstelling en Arbeid, Sociale Zaken en Volksgezondheid en Leefmilieu in hun bevoegdheid hebben., de 22 novembre 2001

(Opgeheven)

Wijziging(en)

---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------BEELD :KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-07-2002 GEPUBL. OP 02-08-2002

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT