29 JUNI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

De Minister van Wetenschapsbeleid,

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften die van toepassing zijn op het financieel en materieel beheer van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot verlenging van het mandaat van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 januari en 12 december 2010;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 juni 2005, 9 maart en 15 mei 2006, 11 april en 14 november 2007, 7 november en 18 december 2008, 27 april en 24 juli 2009, 29 januari en 12 februari 2010;

Overwegende dat het noodzakelijk is de vertegenwoordiging aan te passen van het leidinggevende wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in de beheerscommissies van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer;

Gelet op de voorstellen van de Algemeen Directeurs van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België van 9 mei, 7 maart en 11 januari 2011;

Overwegende dat de beheerscommissies van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer die tot eenzelfde pool behoren op eenzelfde manier samengesteld moeten zijn,

Besluit :

Artikel 1. In de artikelen 3, B, 5°, 4, B, 5° en 5, B, 5°, van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT