Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011, dat uitwerking heeft

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2011, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. Delaunois, Bénédicte, werkend lid en aan Mevr. Vasilevski, Géraldine, plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Van Halst, Larissa, benoemd bij voornoemd Beheerscomité, als vertegenwoordigster van een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT