22 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot bepaling van de regels met betrekking tot medische keuringen en bedrijfspsychologische examens voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenning van personen en centra belast met deze onderzoeken

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, artikel 37/27, §§ 1, 2° en 3° en 5, 3°, ingevoerd bij de wet van 26 januari 2010 tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, voornamelijk wat de certificering van het veiligheidspersoneel en het onderhoud van de voertuigen betreft;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 maart 2011;

Gelet op advies 49.568/4 van de Raad van State, gegeven op 18 mei 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturen.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. organisme : een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die beschikt over een managementstructuur en een kwaliteitscontrolesysteem die de vereiste kwalificaties en ervaring van de tewerkgestelde artsen en psychologen verzekert;

 2. centrum : een erkend organisme of persoon op grond van dit besluit, die « medische keuringen en/of bedrijfspsychologische examens » mag uitvoeren, zoals bedoeld in bijlage VI van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, en voor de treinbegeleider overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 mei 2011tot bepaling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel;

 3. keurling : een persoon die een medische keuring en/of bedrijfspsychologisch examen ondergaat;

 4. entiteit : de in de naam en voor de rekening van de keurling handelende (aanstaande) spoorwegonderneming, infrastructuurbeheerder of werkgever met betrekking tot de medische keuring en/of het bedrijfspsychologische examen van het (aspirant-) veiligheidspersoneel / de (aspirant-) werknemer;

 5. keuringvrager : de keurling of de entiteit die om de medische keuring of het bedrijfspsychologische examen verzoekt;

 6. arts : de geneeskundige die de medische keuring verricht en de keuringvrager zijn beslissing meedeelt;

 7. psycholoog : de psycholoog die het bedrijfspsychologische examen verricht en de keuringvrager zijn beslissing meedeelt;

 8. Raad : ingeval het centrum een organisme betreft, een eenheid opgericht binnen het centrum, belast met de organisatie van de medische keuringen en bedrijfspsychologische examens, de keuze van artsen of psychologen, en alle andere aangelegenheden aangaande de medische keuringen en bedrijfspsychologische examens, artsen of psychologen;

 9. erkenning : eenzijdige rechtshandeling, gesteld door de veiligheidsinstantie, die stelt dat het betreffende centrum voldoet aan de vooropgestelde criteria;

 10. veiligheidspersoneel : het personeel gedefinieerd in de bijlage, deel A, bij het koninklijk besluit van 15 mei 2011 tot bepaling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel;

 11. veiligheidsfunctie : de functie gedefinieerd in de bijlage VI bij de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen of in bijlage, deel A, bij het koninklijk besluit van 15 mei 2011 tot bepaling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel;

 12. treinbegeleider : de functie van begeleider van reizigerstreinen zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit van 15 mei 2011 tot bepaling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel;

 13. wet : de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen;

 14. richtlijn : Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturen;

 15. TSI OPE : Europese beschikkingen van de Commissie wat betreft de technische specificaties inzake interoperabiliteit van het subsysteem « exploitatie en beheer van het treinverkeer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT