Avis, Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, 2021-05-21

JurisdictionBélgica
Judgment Date21 mai 2021
ECLIECLI:BE:COHSAV:2021:AVIS.20210521.15
Docket Number80/2021
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:COHSAV:2021:AVIS.20210521.15
CourtCommissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
1/11 Advies nr. 80/2021 van 21 mei 2021 Betreft: Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (CO-A-2021-062) De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de “Autoriteit”) Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, inzonderheid op artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”); Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “AVG”); Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVG”); Gelet op het verzoek om advies van de heer Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en Minister van Financiën ontvangen op 22/03/2021; Gelet op het verslag van mevrouw Alexandra Jaspar, Directeur van het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit ; Brengt op 21 mei 2021 het volgend advies uit: . . . Advies 80/2021 - 2/11 I. VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG 1. De heer Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en Minister van Financiën (hierna: de aanvrager), verzocht op 22/03/2021 het advies van de Autoriteit betreffende een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (hierna: het ontwerp). 2. Het ontwerp beoogt de wijziging van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (hierna: CAP-wet (cf. Mvt)) teneinde een aantal tekortkomingen, dan wel lacunes, te corrigeren die aan het licht zijn gekomen bij de omvorming van het CAP van een slechts eenmaal per jaar geactualiseerde database tot een dynamisch databestand dat doorlopend wordt geactualiseerd ingevolge de inwerkingtreding van Hoofdstuk 4 van Titel 2 van de Programmawet van 20 december 2020, waarover de Autoriteit zich reeds kritisch uitliet in het advies nr. 122/2020 van 26 november 20201. Meer concreet werd er destijds opgemerkt dat de verplichting voor de instellingen gedefinieerd in artikel 3 van de CAP-wet om, naast wat momenteel reeds voorzien is in artikel 4 van voormelde wet, de saldi van de bank- en betaalrekeningen, evenals de periodieke geglobaliseerde bedragen van de financiële contracten waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen door de wet, mee te delen aan het centraal aanspreekpunt (hierna: CAP), niet kon worden geacht te voldoen aan het proportionaliteitsbeginsel zoals neergelegd in artikel 5.1.c) AVG. 3. Daarnaast heeft de Autoriteit zich in advies nr. 14/20212 uitgesproken over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2019 betreffende de werking van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten dat in hoofdzaak de verdere tenuitvoerlegging betreft van de door de Programmawet van 20 december 2020 ingevoerde wijzigingen. In de mate dat het voormelde koninklijk besluit nog niet in werking is getreden laat dit advies onverlet – tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven – de opmerkingen van de Autoriteit die specifiek betrekking hebben op de bepalingen van dat besluit. 4. Tot slot wijst de Autoriteit op het advies nr. 15/2018 betreffende het uittreksel van het voorontwerp van wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten 1 Te raadplegen via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-122-2020.pdf. 2 Te raadplegen via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-14-2021.pdf. Advies 80/2021 - 3/11 van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest 3 van haar rechtsvoorganger, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 5. Het ontwerp zal worden besproken in het licht van de hierboven aangehaalde adviezen. II. ONDERZOEK TEN GRONDE a. Rechtsgrond 6. De verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een wettelijke verplichting en/of voor de uitoefening van een opdracht van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan een verwerkingsverantwoordelijke is toevertrouwd, moet overeenkomstig artikel 6.3 van de AVG, gelezen in het licht van overweging 41, worden geregeld door duidelijke en nauwkeurige regelgeving, waarvan de toepassing voor de betrokkenen voorzienbaar moet zijn. Bovendien is het volgens artikel 22 Grondwet noodzakelijk dat de "wezenlijke elementen" van de gegevensverwerking door middel van een formele wettelijke norm (wet, decreet of ordonnantie) worden vastgesteld. Wanneer de gegevensverwerking een bijzonder belangrijke inmenging vormt op de rechten en vrijheden van de betrokkenen, zoals in het onderhavige geval, moeten de volgende essentiële elementen door de wetgever worden vastgesteld: het (de) precieze doeleinde(n) , de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke(n) (indien reeds mogelijk), het soort gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van dit (deze) doeleinde(n), de bewaartermijn van de gegevens en de eventuele beperking van de verplichtingen en/of rechten vermeld in de artikelen 5, 12 tot 22 en 34 AVG. 7. Hoewel het ontwerp an sich geen nieuwe verwerking van persoonsgegevens introduceert lijkt het zonder meer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT