18 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Op 29 februari 2008 besliste de Ministerraad in het kader van het begrotingsconclaaf 2008 om, in tegenstelling tot het verleden, de cateringactiviteiten in de Financietoren te laten uitbaten door een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA). De ADBA-structuur moet tegemoet komen aan de gewijzigde toestand inzake restauratie, waarbij deze activiteit, door een hergroepering van meerdere federale overheidsdiensten (FOD) in grote ambtsgebouwen, de werking van 1 FOD overschrijdt. Het toepassingsgebied van de ADBA, dat in de opstartfase beperkt is tot de restauratie Financietoren, wordt gekenmerkt door twee potentiële uitbreidingsfasen, gericht op de integratie van (a) de restauratie FOD Financiën en (b) de restauratie federale overheid.

In ditzelfde conclaaf werd tevens beslist dat de Minister van Financiën, in samenspraak met de Minister van Begroting, de nodige wetgevende en reglementaire initiatieven zal nemen voor de oprichting van de ADBA.

Artikel 73 van de Programmawet van 8 juni 2008 bepaalt dat met ingang van 1 januari 2009 de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie 'Fedorest' binnen de schoot van de FOD Financiën wordt opgericht. « De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de uitvoeringsmodaliteiten. »

De uitvoeringsbepalingen zijn vervat in bijgaand koninklijk besluit betreffende het financieel beheer van de ADBA 'Fedorest', evenals in een tweede koninklijk besluit dat voorziet in de oprichting van een beheerscomité.

De ADBA 'Fedorest' wordt opgericht conform artikel 140 van de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 (GWRC). Aldus wordt in bijgaand koninklijk besluit voorzien dat de ADBA 'Fedorest' :

- een begroting en rekeningen opmaakt en bekendmaakt (hoofdstuken 2 en 3);

- de mogelijkheid heeft om vanaf het begin van het jaar, de bij het verstrijken van het vorige jaar beschikbare geldmiddelen te gebruiken (art. 5, § 5);

- overdrachten van middelen waartoe machtiging is verleend, in de tijd beperkt (art 5, § 6);

- haar uitgaven beperkt tot het niveau van de ontvangsten en de goedgekeurde limitatieve kredieten (art. 5, § 7 t.e.m. 9);

- zich, via de opmaak van een balans, houdt aan de verplichtingen inzake het voeren van een vermogenscomptabiliteit en het opstellen van een inventaris van het vermogen (art. 8, § 1);

- de behandeling en bewaring van gelden en waarden aan een tegenover het Rekenhof verantwoordelijke rekenplichtige toevertrouwt (art. 14);

- haar rekeningen door het Rekenhof, eventueel ter plaatse, laat controleren (art. 18).

Gezien evenwel voorzien is dat de bepalingen van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat op korte termijn in werking treden, is geopteerd om de uitvoeringsmodaliteiten inzake begroting en comptabiliteit van de ADBA 'Fedorest' hierop reeds af te stemmen. Dit impliceert dat zal gewerkt worden met vastgestelde rechten' i.p.v. op kasbasis en dat de budgettaire en boekhoudkundige verslaglegging hiermee in overeenstemming is.

Dit koninklijk besluit beschrijft in hoofdzaak de modaliteiten :

- voor de opmaak van de begroting;

- m.b.t. het voeren van de boekhouding en het afleggen van de rekeningen;

- inzake beheer;

- inzake controle.

In hoofdstuk 2 omtrent de opmaak van de begroting wordt in artikel 5, § 1, een opsomming gegeven van de in de begroting te voorziene ontvangstenramingen. Er wordt in dit verslag dieper ingegaan op (1) de dotatie afkomstig uit de algemene uitgavenbegroting en (2) de functionele en exploitatieontvangsten.

(1) De dotatie afkomstig uit de uitgavenbegroting is voor het grootste gedeelte samengesteld uit de bijdragen van overheidsdiensten waarvan het personeel kan gebruik maken van de cateringfaciliteiten van de ADBA 'Fedorest'. De bepaling van deze bijdragen gebeurt in overeenstemming met een in het beheerscomité goedgekeurde verdeelsleutel. De jaarlijkse dotatieregeling zal samen met het begrotingsontwerp in het beheerscomité worden besproken en aldaar worden goedgekeurd. De goedgekeurde bijdragen vormen voor de betrokken overheidsdiensten de basis voor het verdere begrotingsoverleg. Dit deel van de dotatie is gericht op de financiering van de werkings- en personeelsuitgaven, evenals de investeringsuitgaven.

Daarnaast voorziet de dotatie eveneens in een reserve voor onvoorziene en hoogdringende uitgaven, die de continue goede werking van de ADBA 'Fedorest' moet waarborgen. Ook onvoorziene negatieve saldi van het vorige begrotingsjaar dienen via deze reserve te worden gedekt. Deze provisie bedraagt 10 % van het geraamde bedrag van de bestaansmiddelen van de ADBA 'Fedorest' en wordt bij een herziening van deze basis bij de begrotingscontrole, hieraan aangepast. De aanwending van deze provisie wordt verantwoord in de tussentijdse (art. 7) en jaarrapportering (art. 8, § 1) van de ADBA 'Fedorest'. De middelen voor deze provisie komen rechtstreeks uit de uitgavenbegroting.

Bij de jaarlijkse begrotingscontrole zal het bedrag van de dotatie in functie van het reële overgedragen saldo van het vorige begrotingsjaar worden bijgestuurd. De aanpassing van de dotatie aan de reële toestand impliceert ten slotte dat overdrachten van middelen waarvoor machtiging is verleend, in de tijd zijn beperkt.

(2) De functionele en exploitatieontvangsten vloeien rechtstreeks voort uit de uitbating van de cateringfaciliteiten van de ADBA 'Fedorest'. Met betrekking tot deze ontvangsten dient te worden onderstreept dat de ADBA 'Fedorest' deze slechts kan aanwenden voor de aankoop van de grondstoffen voor maaltijden en dranken. Gezien deze ontvangsten gerelateerd zijn aan het activiteitenniveau van de ADBA 'Fedorest', zijn de betrokken uitgavenkredieten bijgevolg niet limitatief. Hieraan is...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT