28 AUGUSTUS 2002. - Koninklijk besluit Regering. - Ontslag. - Benoeming

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 96 van de Grondwet;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het ontslag aangeboden door Mevr. M. AELVOET, uit haar ambt van Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, wordt aanvaard.

Art. 2. De heer J. TAVERNIER, gewezen senator, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, wordt benoemd tot Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

Art. 3. Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 4...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT