28 AUGUSTUS 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 5 juli 2002 van het Hoog Overlegcomité van Sector VI;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juni 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 15 juli 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 31 mei 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. § 1 In artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer worden de woorden « de dossiers rampen en oorlogsschade die overgenomen wordt » vervangen door de woorden « de dossiers inzake rampen, oorlogsschade en schade geleden in Kongo die overgenomen worden ».

§ 2 In hetzelfde artikel 2, § 2, worden de volgende woorden geschrapt :

- de uitwerking van burgerlijke verdedigingsplannen die overgenomen wordt door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;

- het bureau voor burgerlijke verdedigingsplannen die overgenomen wordt door het Ministerie van Landsverdediging;

.

Art. 2. Het artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

Het organogram van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer met uitzondering van het Directoraat -generaal Maritiem Vervoer, bevat :

1° de voorzitter van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT