Decreet houdende instemming door de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie met de Europese Overeenkomst waarbij een associatie wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten die in het kader van de Europese Unie handelen, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds, en met de ..., de 21 novembre 2002

Artikel 1. Dit decreet regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2. De Europese Overeenkomst waarbij een associatie wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten die in het kader van de Europese Unie handelen, enerzijds, en de Republiek SloveniÎ, anderzijds, en de Slotakte, opgemaakt te Luxemburg op 10 juni 1996, zullen volkomen uitwerking hebben.

Brussel, 21 november 2002.

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie bekrachtigt het decreet aangenomen door de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie houdende instemming met de Europese Overeenkomst waarbij een associatie wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten die in het kader van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT