22 OKTOBER 2009. - Besluit houdende uitvoering van de ordonnantie van 18 december 2008 betreffende de toegang van assistentiehonden tot voor het publiek toegankelijke plaatsen

Het Verenigd College,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, artikel 69, tweede lid;

Gelet op de ordonnantie van 18 december 2008 betreffende de toegang van assistentiehonden tot voor het publiek toegankelijke plaatsen, artikelen 4, tweede lid, 5, eerste lid, 6, § 1, tweede lid, en 8;

Gelet op het advies van de afdeling voor Personen met een Handicap, gegeven op 9 maart 2009, en op 9 maart 2009 bekrachtigd door het Bureau van de Commissie voor Welzijnszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg;

Gelet op het advies nr. 46.670/1 van de Raad van State, gegeven op 18 juni 2009, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. "ordonnantie" : de ordonnantie van 18 december 2008 betreffende de toegang van assistentiehonden tot voor het publiek toegankelijke plaatsen;

 2. "kandidaat-gebruiker" : de persoon met een handicap die een assistentiehond wenst aan te schaffen;

  3 : "ministers" : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen;

 3. "afdeling" : de afdeling instellingen en diensten voor personen met een handicap van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

 4. "ambtenaren" : de personeelsleden van de diensten van de administratie aangesteld bij de inspectiedienst;

 5. "administratie" : de diensten van het Verenigd College;

 6. "vereniging" : de vereniging zonder winstoogmerk waar de africhter werkt of tot africhter opgeleid wordt.

  HOOFDSTUK II. - Procedure betreffende de erkenning van de africhters

  Art. 2. De africhter die erkend wil worden richt aan de Ministers een erkenningsaanvraag samen met een administratief dossier dat volgende stukken bevat :

 7. een document met vermelding van de naam van de vertegenwoordigers van de organiserende instantie, van de directeur van de vereniging, ondertekend door voormelde betrokkenen;

 8. een actueel afschrift van de in het Nederlands en in het Frans opgestelde statuten van de vereniging alsook de samenstelling van de bestuursorganen, zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad ;

 9. een bewijs van goed zedelijk gedrag van de directeur van de vereniging en van de africhter die erkend moet worden, dat niet ouder mag zijn dan drie maanden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag;

 10. een document met onder meer de omschrijving van :

  1. de door de vereniging nagestreefde doelstellingen;

  2. de aangewende middelen om die te bereiken;

  3. de taken van de personeelsleden.

  Art. 3. Wanneer alle documenten die het administratieve dossier bedoeld in artikel 2...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT