5 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de assessoren en van de griffiers-rapporteurs van de Raad van Beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en tegelijkertijd onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat betreft de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Erratum

In de bekendmaking van het ministerieel besluit van 5 december 2001, in het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2001 (blz. 869) :

- wordt in art. 2 in de Nederlandse tekst, onder :

 1. Nederlandstalige afdeling

  1. In hoedanigheid van plaatsvervangende assessoren :

  1. Algemene Centrale der openbare diensten, het volgende ingevoegd :

  Mevr. TERCAEFS, A., sociaal inspecteur bij het Fonds voor arbeidsongevallen;

  en in de Franse tekst onder :

 2. Section néerlandaise

  1. En qualité d'assesseurs suppléants :

  1. Centrale générale des services publics :

  Mme TERCAEFS, A., inspecteur social au Fonds des accidents du travail;

  - wordt in art. 2 in de Nederlandse tekst, onder :

 3. Franstalige afdeling

  1. In hoedanigheid van effectieve assessoren :

  1. Algemene Centrale der openbare diensten, het volgende ingevoegd :

  Mevr. DETHISE, F., adviseur bij de Rijksdienst voor pensioenen;

  en in de Franse tekst, onder :

 4. Section française

  1. En qualité d'assesseurs effectifs :

  1. Centrale générale des services publics :

  Mme DETHISE, F., conseiller à l'Office national des pensions;

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT