5 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 1, derde lid, i , vervangen bij de wet van 14 februari 1961;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op artikel 146, gewijzigd bij het koninklijk besluit 30 april 1999;

Gelet op het advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 9 november 2000;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 juli 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 16 juli 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat dit besluit zo snel mogelijk in werking moet treden om de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening toe te laten om alle nodige schikkingen te treffen en om alle technische implicaties uit te werken met de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen, ten einde de erkenning van de procedure, voorzien in het koninklijk besluit van 15 maart 1999 betreffende de bewijskracht, terzake van de sociale zekerheid en het arbeidsrecht, van de door de ministeriële diensten en parastatalen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid uitgewisselde, meegedeelde, opgeslagen, bewaarde of weergegeven informatiegegevens, te kunnen vragen aan de minister die Tewerkstelling en Arbeid onder zijn bevoegdheid heeft;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 april 1999, wordt aangevuld met de volgende leden :

De uitkeringskaart kan worden vervangen door een elektronische drager indien, krachtens het koninklijk besluit van 15 maart 1999 betreffende de bewijskracht, terzake van de sociale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT