Arrêt Nº295507 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 16/10/2023

Judgment Date16 octobre 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number295507
CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
X - Pagina 1
nr. 295 507 van 16 oktober 2023
in de zaak RvV x / VK
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat L. LUNDAHL
Rotterdamstraat 53
2060 ANTWERPEN
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE VERENIGDE KAMERS VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN,
Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 19 augustus 2019
heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de
beslissing van de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en
Migratie van 18 juli 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) en van diens
beslissing van dezelfde datum tot het opleggen van een inreisverbod voor de duur van acht jaar (bijlage
13sexies).
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de beschikking houdende vaststelling van het rolrecht van 22 augustus 2019 met refertenummer
X
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gezien het arrest nr. 254.377 van 1 september 2022 van de Raad van State waarbij het arrest nr. 228
965 van 19 november 2019 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt vernietigd.
Gelet op de beschikking van 1 december 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 december
2022.
Gezien het tussenarrest nr. 286 274 van 20 maart 2023 waarbij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
de zaak naar de algemene rol heeft verwezen.
Gelet op de beschikking van 21 augustus 2023, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 september
2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES.
Gehoord de opmerkingen van advocaat L. LUNDAHL, die verschijnt voor de verzoekende partij en van
advocaat T. BRICOUT, die verschijnt voor de verwerende partij.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT