Arrêt Nº293511 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/08/2023

Judgment Date31 août 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number293511
CourtVIIIe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
RvV X - Pagina 1
nr. 293 511 van 31 augustus 2023
in de zaak RvV X / VIII
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat P. KAYIMBA KISENGA
Eugène Plaskysquare 92/6
1030 SCHAARBEEK
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op
28 augustus 2023 heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de
tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris van 21
augustus 2023 tot terugdrijving en tot intrekking van het visum.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging
voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 28 augustus 2023, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
31 augustus 2023.
Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA.
Gehoord de opmerkingen van advocaat KIWAKANA, die loco advocaat PAULIN KAYIMBA KISENGA
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. ASSELMAN, , die loco advocaten C.
DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Op 21 augustus 2023 kwam verzoeker aan op de luchthaven van Zaventem vanuit Kinshasa. Hij
had een geldig nationaal paspoort bij zich, voorzien van een visum type C, geldig van 18 augustus 2023

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT