Arrêt Nº292899 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 18/08/2023

Judgment Date18 août 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number292899
CourtIIe KAMER
RvV X - Pagina 1
nr. 292 899 van 18 augustus 2023
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat K. HINNEKENS
Louis Pasteurlaan 24
8500 KORTRIJK
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie
DE VOORZITTER VAN DE IIe KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Eritrese nationaliteit te zijn, op 12 mei 2023 heeft
ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing
van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 27 april 2023 tot weigering van
verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater).
Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 4 juli 2023 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet, waarvan
hierbij een kopie gaat.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
Artikel 39/73, § 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) bepaalt:
“Bij beschikking stelt de kamervoorzitter of de door hem aangewezen rechter de partijen in kennis dat de
kamer zonder een terechtzitting uitspraak zal doen tenzij één van de partijen, binnen een termijn van
vijftien dagen na het versturen van de beschikking, vraagt om gehoord te worden. […]”
Uit deze bepaling vloeit voort dat de verzending van de beschikking via elektronische weg (JBOX) of een
ter post aangetekende brief en niet de kennisgeving ervan de voorziene termijn van vijftien dagen laat
ingaan (in die zin: GwH 13 juni 2013, nr. 84/2013; RvS 30 april 2015, nr. 11.257 (c); RvS 5 augustus 2014,
nr. 10.691 (c)). Bijgevolg begint de termijn te lopen de dag die volgt op de dag van verz ending van de
beschikking.
In casu heeft geen enkele van de partijen, binnen een termijn van vijftien dagen na het versturen van de
beschikking, gevraagd om te worden gehoord.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT