Arrêt Nº292654 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 08/08/2023

Judgment Date08 août 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number292654
CourtIIe KAMER
RvV X - Pagina 1
nr. 292 654 van 8 augustus 2023
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat P. ROELS
Graanmarkt 17
9300 AALST
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie
DE VOORZITTER VAN DE IIe KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 7 april 2023 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 8 maart 2023 tot weigering van verblijf met bevel om het
grondgebied te verlaten (bijlage 26quater).
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gezien het arrest nr. 286 522 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 22 maart 2023, waarbij
de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt bevolen.
Gelet op de beschikking van 27 juni 2023 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet, waarvan
hierbij een kopie gaat.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
Artikel 39/73, § 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) bepaalt:
“Bij beschikking stelt de kamervoorzitter of de door hem aangewezen rechter de partijen in kennis dat de
kamer zonder een terechtzitting uitspraak zal doen tenzij één van de partijen, binnen een termijn van
vijftien dagen na het versturen van de beschikking, vraagt om gehoord te worden. […]”
Uit deze bepaling vloeit voort dat de verzending van de beschikking via elektronische weg (JBOX) of een
ter post aangetekende brief en niet de kennisgeving ervan de voorziene termijn van vijftien dagen laat
ingaan (in die zin: GwH 13 juni 2013, nr. 84/2013; RvS 30 april 2015, nr. 11.257 (c); RvS 5 augustus 2014,
nr. 10.691 (c)). Bijgevolg begint de termijn te lopen de dag die volgt op de dag van verzending van de
beschikking.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT