Arrêt Nº291284 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/06/2023

Judgment Date30 juin 2023
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number291284
CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
RvV X - Pagina 1
nr. 291 284 van 30 juni 2023
in de zaak RvV X / XI
In zake: X
Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK
Langestraat 46/1
8000 BRUGGE
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE XIeKAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 3 maart 2023 heeft
ingediend tegen de beslissing van de adjunct-commissaris van 30 januari 2023.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 9 mei 2023 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 juni 2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat
A. LOOBUYCK en van attaché, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 10 juni 2021, diende op 10 juni 2021
een verzoek om internationale bescherming in.
1.2. Op 1 april 2021 werden verzoekers vingerafdrukken afgenomen in Italië (Eurodac).
1.3. Op 1 juli 2021 bepaalde de Dienst Voogdij van de FOD Justitie middels een medisch onderzoek dat
verzoekers leeftijd 20,7 jaar was met een standaarddeviatie van 1,6 jaar.
1.4. Op 30 juni 2023 nam de adjunct-commissaris een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus
en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker bij aangetekende
brief van 31 januari 2023 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt als volgt:
RvV X - Pagina 2
“Asielaanvraag: 10/06/2021
Overdracht CGVS: 21/12/2021
Op 17 januari 2023 van 13.36 uur tot 17.09 uur had u een persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-
generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), bijgestaan door een tolk die de taal Somalisch
machtig is.
A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen bezit u de Somalische nationaliteit en behoort u tot de Hawiye-clan, subclan
Murusade. U bent geboren op [ 2002] in de stad Qoryooley, gelegen in het gelijknamige district in de
provincie Lower Shabelle in Somalië, waar u tot aan uw vertrek uit Somalië verbleef.
Uw vader, die schoenmaker was, werd in 2014 doodgereden in Qoryooley. Uw moeder onderhield haar
gezin met de verkoop van melk. Gedurende vier jaar ging u naar de koranschool. In januari 2020 werd u
samen met twee andere jongens door Al-Shabaab uit de koranschool meegenomen. Daaropvolgend
verbleef u 10 dagen in het kamp van Al-Shabaab. De elfde dag zijn u en een andere jongen uit het kamp,
A., omstreeks het Ishagebed weggevlucht. U vluchtte naar uw moeder. ’s Nachts werd u vervolgens per
auto naar Mogadishu gebracht. U verbleef uiteindelijk twee dagen in Mogadishu, vooraleer u de derde
dag vertrok richting Ethiopië.
U vertrok in februari 2020 via Ethiopië naar Soedan. U reisde na zeven dagen verder vanuit Soedan naar
Libië. Op 1 april 2021 vertrok u vervolgens vanuit Libië per boot richting Italië. Daaropvolgend reisde u in
juni 2021 vanuit Italië per trein naar Frankrijk, waar u twee dagen na aankomst opnieuw per trein naar
België vertrok. U kwam op 8 juni 2021 aan in België, alwaar u op 10 juni 2021 een verzoek om
internationale bescherming heeft ingediend.
U legt een medisch attest met bijhorende foto’s neer ter staving van uw verzoek om internationale
bescherming.
B. Motivering
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst worden
vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele noden
kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw hoofde heeft kunnen
vaststellen.
Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van
onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden
en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een
persoonlijke vrees voor vervolging heeft, zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico
op het lijden van ernstige schade loopt, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. U stelde
dat u afkomstig bent uit de stad Qoryooley, in de provincie Lower Shabelle, in Zuid-Somalië en dat u de
Somalische nationaliteit heeft (zie notities CGVS p. 6 en 8). U vreest gedood te worden door de
islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab (zie notities CGVS, p. 22-25). Echter, zoals hieronder zal
worden besproken, rijzen er ernstige twijfels bij uw beweerde Somalische herkomst.
Op een verzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te
verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale bescherming, waarbij het
aan hem is om de nodige feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal,
zodat deze kan beslissen over het verzoek om internationale bescherming. De medewerkingsplicht vereist
dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw
identiteit, uw nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes
en reisdocumenten. Niettegenstaande u bij de aanvang van uw persoonlijk onderhoud uitdrukkelijk
gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw schouders rust (zie notities CGVS, p. 4), blijkt uit het
geheel van de door u afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft
voldaan aan deze plicht tot medewerking.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT