Arrêt Nº291283 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/06/2023

Judgment Date30 juin 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number291283
CourtVIIIe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
RvV X - Pagina 1
nr. 291 283 van 30 juni 2023
in de zaak RvV X / VIII
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
X
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 14 maart 2023 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 21 februari 2023 tot weigering van verblijf van meer dan drie
maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 17 maart 2023 met refertenummer
X.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gezien de synthesememorie.
Gelet op de beschikking van 24 mei 2023, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 juni 2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES.
Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat L. KAKIESE verschijnt voor
verzoekster en van advocaat S. VAN ROMPAEY, die loco advocaat A. DE WILDE verschijnt voor
verweerder.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Op 19 augustus 2022 diende verzoekster een aanvraag van een verblijfskaart in van een familielid van
een burger van de Unie in functie van haar Belgische vader (bijlage 19ter).
Op 21 februari 2023 weigerde de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: de
gemachtigde) het verblijf voor meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten
(bijlage 20).

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT