Arrêt Nº291148 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 28/06/2023

Judgment Date28 juin 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number291148
CourtIXde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
RvV X - Pagina 1
nr. 291 148 van 28 juni 2023
in de zaak RvV X / IX
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat K. BLOMME
Vredelaan 66
8820 TORHOUT
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn, op
28 februari 2023 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te
vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van
7 december 2022 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard en tot afgifte van een bevel om het
grondgebied te verlaten.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 15 mei 2023, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 juni 2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN.
Gehoord de opmerkingen van advocaat X. VAN BELLEGHEM, die loco advocaat K. BLOMME verschijnt
voor de verzoekende partij en van attaché A. BORTOLAZZI, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Op 19 november 2018 dient verzoekster een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing van
artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna de Vreemdelingenwet).
Op 7 december 2022 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij de aanvraag
onontvankelijk wordt verklaard, aan verzoekster ter kennis gebracht op 8 februari 2023. Dit is de eerste
bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT