Arrêt Nº291115 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 27/06/2023

Judgment Date27 juin 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number291115
CourtIXde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
RvV X, X, X en X - Pagina 1
nr. 291 115 van 27 juni 2023
in de zaken RvV X / IX, RvV X / IX, RvV X / IX en RvV X / IX
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat P. JANSSEN
Grotestraat 122
3600 GENK
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Indonesische nationaliteit te zijn, op 15 maart 2023 heeft
ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing
van de gemachtigde van de Staatssecretaris van Asiel en Migratie van 16 februari 2023 tot weigering van
de afgifte van een visum. (zaak X / IX)
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Indonesische nationaliteit te zijn, op 15 maart 2023 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van dezelfde beslissing. (zaak X / IX)
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Indonesische nationaliteit te zijn, op 15 maart 2023 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van dezelfde beslissing. (zaak X / IX)
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Indonesische nationaliteit te zijn, op 15 maart 2023 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van dezelfde beslissing. (zaak X / IX)
Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de beschikkingen houdende de vaststelling van het rolrecht van 20 maart 2023 met
refertenummers X, X, X en X.
Gezien de nota’s met opmerkingen en de administratieve dossiers.
Gezien de synthesememories.
Gezien de verzoeken en de instemmingen om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met
toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet.
Gelet op de beschikkingen van 11 mei 2023 waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op
22 mei 2023.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT