Arrêt Nº291109 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 27/06/2023

CourtIXde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Judgment Date27 juin 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number291109
RvV X - Pagina 1
nr. 291 109 van 27 juni 2023
in de zaak RvV X / IX
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat K. BLOMME
Vredelaan 66
8820 TORHOUT
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 31 maart 2023 heeft
ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing
van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 27 februari 2023 waarbij de
aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
onontvankelijk verklaard wordt en van de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied van
dezelfde datum.
Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 2 mei 2023 , waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 mei 2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS.
Gehoord de opmerkingen van verzoekende partij en zijn advocaat X. VAN BELLEGHEM loco advocaat
K. BLOMME en van attaché F. VAN DIJCK, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Op 27 februari 2023 werd de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), die verzoeker had ingediend op 3
september 2021, onontvankelijk verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt:
Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 03.09.2021 werd
ingediend:

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT