Arrêt Nº290990 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 27/06/2023

Judgment Date27 juin 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number290990
CourtIXde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
RvV X - Pagina 1
nr. 290 990 van 27 juni 2023
in de zaak RvV X / IX
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
X
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 13 februari 2023
heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de
beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 10 januari 2023 tot
weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten.
Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 3 maart 2023 met refertenummer
X.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gezien het verzoek en de instemming om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met
toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet.
Gelet op de beschikking van 5 mei 2023 waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op
17 mei 2023.
Gelet op de pleitnota van 15 mei 2023 ingediend door de verzoekende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Verzoeker dient op 12 juli 2022 een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een
burger van de Unie, in functie van zijn Belgisch minderjarig kind. De gemachtigde van de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie neemt op 10 januari 2023 een beslissing tot weigering van verblijf
van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20), aan verzoeker ter
kennis gebracht op 13 januari 2023. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt:
In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT