Arrêt Nº290989 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 27/06/2023

Judgment Date27 juin 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number290989
CourtIXde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
RvV X - Pagina 1
nr. 290 989 van 27 juni 2023
in de zaak RvV X / IX
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
Ten kantore van advocaat I. VAN ISTERDAEL
Terninckstraat 13/C1
2000 ANTWERPEN
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 22 maart 2023
heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 23 februari 2023 tot afgifte van een bevel om het
grondgebied te verlaten.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gezien het verzoek en de instemming om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met
toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet.
Gelet op de beschikking van 5 mei 2023 waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op
17 mei 2023.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Verzoeker dient samen met zijn partner mevrouw R. T. P. een verklaring van wettelijke samenwoning in
bij de stad Antwerpen op 15 november 2022.
Op 23 februari 2023 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een
beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13), aan verzoeker ter kennis
gebracht op 27 februari 2023. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt:
De heer / mevrouw :
naam en voornaam: C.(…), S. (…) W. (…)
geboortedatum: (…)
geboorteplaats: (…)

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT