Arrêt Nº290987 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 27/06/2023

Judgment Date27 juin 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number290987
CourtIXde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
RvV X - Pagina 1
nr. 290 987 van 27 juni 2023
in de zaak RvV X / IX
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
Ten kantore van advocaat K. VAN BELLINGEN
Gemeentehuisstraat 3
1653 DWORP
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 24 maart 2023 in
eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van zijn minderjarige kinderen X en X, heeft ingediend
om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor
Asiel en Migratie van 21 februari 2023 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te
verlaten.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gezien de synthesememorie.
Gezien het verzoek en de instemming om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met
toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet.
Gelet op de beschikking van 5 mei 2023 waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op
17 mei 2023.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Verzoeker dient op 19 januari 2023 in eigen naam en in hoofde van zijn twee minderjarige kinderen een
verzoek om internationale bescherming in. Dactyloscopisch onderzoek leidde tot een treffer waaruit blijkt
dat de vingerafdrukken van verzoeker op 24 december 2022 in Kroatië zijn afgenomen in het kader van
een verzoek om internationale bescherming.
Verzoeker werd op 25 januari 2023 gehoord door de Dienst Vreemdelingenzaken. Diezelfde dag werden
de Kroatische autoriteiten verzocht om verzoeker en zijn kinderen terug te nemen. Op 8 februari 2023
stemden de Kroatische autoriteiten met het terugnameverzoek in met toepassing van artikel 20, §5 van

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT