Arrêt Nº290986 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 27/06/2023

Judgment Date27 juin 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number290986
CourtIXde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
RvV X - Pagina 1
nr. 290 986 van 27 juni 2023
in de zaak RvV X / IX
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
Op zijn gekozen woonplaats bij
advocaat J. HARDY
Rue de la Draisine 2/004
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Wit-Russische nationaliteit te zijn, op 3 april 2023 heeft
ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de
beslissingen van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 2 maart 2023 waarbij
de aanvraag om machtiging tot verblijf met toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard en tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten
(bijlage 13).
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 6 april 2023 met refertenummer X.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gezien het verzoek en de instemming om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met
toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet.
Gelet op de beschikking van 5 mei 2023 waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op
17 mei 2023.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Verzoeker dient op 30 juni 2020 een aanvraag tot verblijfsmachtiging in met toepassing van artikel 9bis
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).
Op 2 maart 2023 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een beslissing
waarbij hij verzoekers verblijfsaanvraag onontvankelijk verklaart, aan verzoeker ter kennis gebracht op 17
maart 2023. Dit is de eerste bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt:

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT