Arrêt Nº290640 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 20/06/2023

Judgment Date20 juin 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number290640
CourtIXde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
RvV X - Pagina 1
nr. 290 640 van 20 juni 2023
in de zaak RvV X / IX
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat Marc DEMOL
Avenue des Expositions 8A
7000 MONS
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Burundese nationaliteit te zijn, op 15 juni 2023 heeft
ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorlopige maatregelen te vorderen bij de schorsing
van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie van 17 februari 2023 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage
26quater).
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging
voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 16 juni 2023, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juni 2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN.
Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. DEMOL verschijnt voor de
verzoekende partij, en van advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de
verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Verzoekende partij dient op 10 januari 2023 een verzoek tot internationale bescherming in bij de Belgische
overheden.
RvV X - Pagina 2
Een vergelijkend vingerafdrukkenonderzoek wijst uit dat verzoekende partij reeds een verzoek tot
internationale bescherming indiende bij de Kroatische overheden op 19 oktober 2022, alsook dat zij
internationale bescherming vroeg in Zwitserland op 25 oktober 2022. Verzoekende partij werd gehoord
op 20 januari 2023.
Op 20 januari 2023 werden de Zwitserse autoriteiten verzocht verzoekende partij terug te nemen. Op 23
januari 2023 lichtten zij de Belgische autoriteiten in dat zij op 4 januari 2023 de Kroatische overheid
hadden verzocht tot terugname van verzoekende partij en zij daarmee instemden. Bijgevolg weigeren de
Zwitserse autoriteiten het terugnameverzoek. Op 20 januari 2023 werden de Kroatische autoriteiten
verzocht verzoekende partij terug te nemen. Zij stemden hiermee in op 3 februari 2023 op grond van
artikel 20 (5) van de verordening nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013
tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de
behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land
of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (hierna: de Dublin III-Verordening).
Verzoekende partij vraagt, middels haar advocaat op 9 februari 2023 om haar verzoek om internationale
bescherming in België te behandelen en zij verzet zich tegen een overdracht naar Kroatië.
Op 17 februari 2023 neemt de gemachtigde van de Staatssecretaris de beslissing tot weigering van verblijf
met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26 quater). Tegen voormelde beslissing dient
verzoekende partij op 22 maart 2023 een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring in op
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) gekend onder het rolnummer 290 294.
Op 12 juni 2023 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing Décision de reconduite et
maintien dans un lieu déterminé en vue d’un transfer vers l’Etat membre responsable”. Tegen voormelde
beslissing dient verzoekende partij een verzoekschrift in op 15 juni 2023 om bij uiterst dringende
noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen, gekend op de Raad onder het
rolnummer 295 363.
Met de huidige vordering bij voorlopige maatregelen vraagt verzoekende partij de versnelde behandeling
bij uiterst dringende noodzakelijkheid van het beroep gericht tegen de beslissing tot weigering van verblijf
met bevel op het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) van 17 februari 2023. Dit is de bestreden
beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:
In uitvoering van artikel 51/5, § 4, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan
mevrouw(1), die verklaart
te heten(1):
naam: N.
voornaam: F.
geboortedatum: (…)
geboorteplaats: Bwiza
nationaliteit: Burundi
die een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend, het verblijf in het Rijk geweigerd.
REDEN VAN DE BESLISSING :
België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming dat
aan Kroatië (2) toekomt, met toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van
artikel 20(5) van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr. 604/2013 van 26 juni
2013.
Mevrouw N. F. verder de betrokkene, die verklaart staatsburger van Burundi te zijn, bood zich op
10.01.2023 bij onze diensten aan waarbij zij de wens uitte een verzoek om internationale bescherming in
te dienen. Diezelfde dag diende zij een formeel verzoek om internationale bescherming in. Zij legde daarbij
geen identiteits- of reisdocumenten voor en verklaarde haar paspoort in Servië verloren te hebben.
Een onderzoek van haar vingerafdrukken leidde tot treffers in het kader van Eurodac vastgesteld ten
gevolge van de vergelijking van de vingerafdrukken van de verzoeker met de krachtens artikel 9 van
Verordening 603/2013 verzamelde vingerafdrukken. Deze treffers tonen aan dat op 19.10.2022 haar
vingerafdrukken vanwege illegale binnenkomst in Kroatië werden geregistreerd en dat de betrokkene op
19.10.2022 internationale bescherming in Kroatië vroeg, alsook dat de betrokkene op 25.10.2022
internationale bescherming in Zwitserland vroeg.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT