Arrêt Nº287056 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2023

Judgment Date31 mars 2023
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number287056
CourtIXde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
RvV X - Pagina 1
nr. 287 056 van 31 maart 2023
in de zaak RvV X / IX
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat P. JP LIPS
Louizalaan 523
1050 BRUSSEL
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X alias X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 30 maart 2023
heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging en de
nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 20 maart 2023 tot afgifte van een bevel tot
terugdrijving (bijlage 11).
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging
voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 30 maart 2023, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 maart 2023
om 12 uur.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN.
Gehoord de opmerkingen van advocaat P. JP LIPS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van
advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Verzoeker komt op 20 maart 2023 met een vlucht afkomstig uit Erbil via Istanbul op de nationale
luchthaven van Zaventem aan. Hij wordt tegengehouden aan de grens.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT