Arrêt Nº287054 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2023

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtRYCKASEYS M.
Judgment Date31 mars 2023
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number287054
RvV X - Pagina 1
nr. 287 054 van 31 maart 2023
in de zaak RvV X / IV
In zake: X
Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. QUAIRIAT
Bevrijdingslaan 232
9000 GENT
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 6 april 2022 heeft
ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van
3 maart 2022.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 6 januari 2023 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 februari 2023.
Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. RYCKASEYS.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat F. QUAIRIAT en van attaché A.
SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
De verzoekende partij verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in 2004.
De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 9 juni 2020. Op 9 juli 2020 dient de
verzoekende partij een verzoek om internationale bescherming in.
Op 9 december 2021 wordt de verzoekende partij gehoord op het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS).
Op 3 maart 2022 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de
commissaris-generaal) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de
subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
RvV X - Pagina 2
“A. Feitenrelaas
Jij, M.A., verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten, 17 jaar oud te zijn, etnisch Pashtoun te zijn en
het islamitische geloof te belijden. Je werd bij benadering geboren op (…) 2004 in het dorp Zangora, een
subdorp van Kaz Aziz Kan in het district Qarghayi in de provincie Laghman. In dit dorp woonde je samen
met je moeder, je broers, je zus en je grootvader. Jouw vader had een tweede echtgenote, die met hun
kinderen in het nabijgelegen dorp Khondai woonde. Na het overlijden van jouw vaders tweede echtgenote
ingevolge een ziekte, ongeveer vijf jaar geleden, kwamen je halfbroers en halfzussen bij jou in huis wonen.
Jouw gezin beschikte niet over voldoende financiële middelen om jou naar school te kunnen laten gaan.
Je dagen bracht je onder andere door in de moskee van het dorp, waar je de Koran studeerde, en in de
winkel van je grootvader. In deze winkel, gelegen op het domein van jullie huis, werd algemene voeding
verkocht. Jij fungeerde als een soort bewaker voor de winkel en zorgde er ook voor dat de winkel goed
werd gepoetst.
Jouw vader was reeds geruime tijd als directeur actief bij de Afghaanse nationale politie (ANP) in de
provincie Zabul. Op een gegeven moment kwam de taliban te weten dat jouw vader voor de overheid
werkte. Vervolgens benaderde de taliban vlakbij jullie huis jouw grootvader, die op dat ogenblik terugkwam
van de moskee. Twee dagen later werd je grootvader opnieuw op dezelfde manier door de taliban
benaderd. Er werd hem gezegd dat ze wisten dat jouw vader voor de ongelovigen aan het werk was en
dat hij zijn werk moest beëindigen, anders zou jouw familie daar nadeel van ondervinden. Vervolgens
vertrokken de taliban en jouw grootvader zette zijn weg verder naar huis. Hij belde vervolgens jouw vad er
op om hem uit te leggen wat er allemaal gebeurd was. Daarop werd besloten dat het voor jou niet langer
veilig was om in het land te blijven en dat het beter was dat jij zou vertrekken.
Diezelfde nacht verliet je Afghanistan en reisde je via Iran, Turkije, Bulgarije, Servië, Bosnië, Kroatië,
Slovenië, Italië en Frankrijk naar België. Je was in totaal ongeveer een jaar onderweg. Vervolgens deed
je op 9 juli 2020 als niet-begeleide minderjarige vreemdeling een verzoek tot internationale bescherming
in België.
Op 31 maart 2021 werd de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) door Fedasil op de hoogte gesteld van een
link wat jou betreft met een gekende Afghaanse jongerenbende. In deze context raakte je in maart 2021
betrokken in een gevecht waarbij je met een mes werd toegetakeld, waarna je in het ziekenhuis belandde.
Er werd voor de betrokken jongeren overgegaan tot overplaatsing naar andere opvangcentra, ook jij
verhuisde naar een ander centrum. Volgens jou zou alles intussen zijn bijgelegd en zouden er geen
problemen meer zijn. Jouw voogd heeft toegevoegd dat er een strafzaak lopende is.
In augustus 2021 werden jouw moeder en twee broers in het kader van de machtsovername door de
taliban door de Amerikanen geëvacueerd naar de Verenigde Staten, meer bepaald naar Fort McCoy in
Wisconsin. Jouw grootvader en zussen wonen tot op heden in jullie huis in Zangora. Van je vader is sinds
de val van Afghanistan niets meer vernomen, je weet niet wat er met hem is gebeurd.
Bij terugkeer naar Afghanistan vrees je te zullen worden gedood door de taliban omwille van het werk dat
je vader voor de Afghaanse overheid heeft verricht, alsook vrees je door deze groepering te z ullen worden
geviseerd omwille van je verblijf in Europa.
Ter ondersteuning van je verzoek legde je de volgende documenten neer: foto’s van je vaders taskara,
een werkbadge van je vader, een foto van een tweede werkbadge van je vader, een halve foto van je
vaders bankkaart, een werkcertificaat van je vader, een brief aan de veiligheidschef waarvan de inhoud,
na vertaling, niet geheel kan worden vastgesteld door de slechte kwaliteit van het document, een
document betreffende in beslag genomen drugs, een document vanwege de General Attorney’s office,
werkdocumenten betreffende je vader, een request paper waarvan een deel van de inhoud, na vertaling,
niet kan worden vastgesteld door de slechte kwaliteit van het document, foto’s van je vader tijdens zijn
werkactiviteiten, een foto van je gezin, foto’s van je familie in de Verenigde Staten en tijdens hun
evacuatie, foto’s van documenten waarmee je moeder en twee broers in de Verenigde Staten verblijven,
foto’s van de Amerikaanse werkvergunningen van je moeder en twee broers, de enveloppe waarin de
documenten vanuit Afghanistan werden opgestuurd en een CLB-verslag dat werd opgesteld in België d.d.
20/09/2021.
B. Motivering
Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de
gegevens in jouw administratief dossier, van oordeel is dat er in jouw hoofde, als niet-begeleide
minderjarige, bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.
Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er jou in het kader van de behandeling van
jouw verzoek door de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal steunmaatregelen
verleend.
Meer bepaald werd er jou een voogd toegewezen die jou bijstaat in het doorlopen van de asielprocedure;
werd het persoonlijk onderhoud afgenomen door een gespecialiseerde protection officer, die binnen de
diensten van het Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om minderjarigen op een
RvV X - Pagina 3
professionele en verantwoorde manier te benaderen; heeft het persoonlijk onderhoud plaatsgevonden in
het bijzijn van jouw voogd en advocaat die in de mogelijkheid verkeerden om opmerkingen te formuleren
en stukken neer te leggen; en werd er bij de beoordeling van jouw verklaringen rekening gehouden met
jouw jeugdige leeftijd en maturiteit, evenals met de algemene situatie in jouw land van herkomst.
Tijdens het persoonlijk onderhoud brachten jouw voogd en advocaat naar voren dat je zou kampen met
verstandelijke problemen, waardoor je bij bepaalde vragen zou blokkeren en op momenten zou vragen
om de vraag anders te formuleren (CGVS, p. 20; p. 38). Daarbij legde je na het persoonlijk onderhoud
een verslag neer vanwege het CLB d.d. 20 september 2021 (zie document 16 in de groene farde van het
administratief dossier). Meer bepaald wordt hierin het functioneren van jou als leerling binnen zijn context
geanalyseerd, wordt je schoolloopbaan weergegeven, wordt een beschrijving van de maatregelen -met
inbegrip van compenserende of dispenserende maatregelen die voor de leerling al genomen zi jn of nodig
zijn aangebracht, jouw onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften opgesomd en wordt er een
besluit van een handelingsgericht diagnostisch traject gevormd. Jouw intelligentie en sociaal
aanpassingsvermogen werden eveneens getest, waarop je laag of beneden gemiddeld scoorde. Er kan
evenwel niet zonder meer uit afgeleid worden dat een lage of beneden gemiddelde score op intelligentie
en op de sociaal adaptieve schaal betekent dat je niet in staat zou zijn om tijdens een gehoor het gesprek
te volgen, de inhoud van de gestelde vragen te begrijpen of afdoende accuraat te antwoorden op de jou
gestelde vragen. Tijdens het persoonlijk onderhoud werd je meegedeeld dat je steeds mocht aangeven
wanneer je een vraag niet begreep (CGVS, p. 3), hetgeen je ook doorheen het persoonlijk onderhoud
hebt gedaan. De vragen werden vervolgens telkens op een andere manier voor jou uitgelegd. Op het
einde van het persoonlijk onderhoud gaf je te kennen de vragen en de tolk goed te hebben begrepen,
alsook dat je de mogelijkheid had gehad om alle problemen en redenen voor je verzoek om internationale
bescherming te vertellen (CGVS, p. 37).
Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat jouw
rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat je kunt voldoen aan
je verplichtingen.
Na het persoonlijk onderhoud door het Commissariaat-generaal (CGVS) wordt vastgesteld dat je er niet
in geslaagd bent om jouw vrees voor vervolging, in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel
risico op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming,
aannemelijk te maken.
Uit het persoonlijk onderhoud komt concreet naar voren dat je vreest te zullen worden gedood door de
taliban omwille van het werk van je vader voor de Afghaanse overheid (CGVS, p. 34). Daarnaast vrees je
de taliban omdat je een tijd in een ongelovig land hebt doorgebracht. Er dient echter te worden vastgesteld
dat jouw verklaringen worden gekenmerkt door verscheidene tegenstrijdigheden en
ongeloofwaardigheden, waardoor het CGVS op geen enkele manier enig geloof kan hechten aan het door
jou aangebrachte profiel van je vader en bijgevolg de door jou aangehaalde vluchtmotieven. Er dienen
bovendien serieuze twijfels te worden geplaatst bij de door jou beweerde evacuatie naar de Verenigde
Staten van een deel van je familie, waardoor je in feite geen volledig zicht biedt op jouw werkelijke
persoonlijke omstandigheden in Afghanistan. Als laatste kan worden toegevoegd dat wat betreft je
beweringen dat de taliban je zou kunnen doden omwille van je verblijf in Europa, je door deze loutere
vermelding geen concrete vrees in jouw hoofde weet aan te tonen.
Vooreerst dient te worden opgemerkt dat er geen enkel geloof kan worden toegeschreven aan je
beweringen dat je vader jarenlang voor de Afghaanse overheid actief zou zijn geweest. Om te beginnen
dient te worden aangestipt dat je alreeds tegenstrijdige verklaringen aflegt met betrekking tot de concrete
organisatie waarvoor je vader gewerkt zou hebben. Zo verklaar je initieel onmiskenbaar dat hij directeur
bij de NDS, de geheime diensten van Afghanistan, zou zijn geweest (CGVS, p. 17). Wanneer je later
tijdens het persoonlijk onderhoud wordt gevraagd om hieromtrent meer toelichting te geven, beweer je
echter plots dat je nooit gezegd zou hebben dat je vader voor de NDS gewerkt zou hebben en pas je je
verklaringen aan door te stellen dat je vader bij de Afghaanse nationale politie (ANP) aangesloten zou zijn
geweest (CGVS, p. 21-22). Vreemd genoeg stel je verder dat je niet weet wat de NDS is, om meteen
daarna toe te voegen dat je vader voor de geheime diensten van de ANP zou hebben gewerkt, naar
analogie met de activiteiten van de NDS. Dat je aanvankelijk spontaan de NDS naar voren schuift als je
vaders zogenaamde werkgever terwijl je eigenlijk niet zou weten wat de NDS j uist is en je vader in wezen
altijd bij de politie zou hebben gewerkt, doet ernstig de wenkbrauwen fronsen. Dergelijke vage en
incoherente verklaringen omtrent de juiste werkgever van je vader, een cruciaal element in je asielrelaas,
doen alreeds afbreuk aan je geloofwaardigheid. In dit verband moet er tevens op worden gewezen dat je
ook bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op weinig consistente wijze vertelt over de werkactiviteiten
van je vader (zie Vragenlijst CGVS bij DVZ en Verklaring DVZ, Vraag 15A). Je slaagt er met andere
woorden allereerst reeds niet in om een klaar beeld te scheppen over de juiste organisatie waarvoor je
vader gedurende het overgrote deel van jouw leven zou hebben gewerkt.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT