Arrêt Nº287053 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2023

Judgment Date31 mars 2023
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number287053
CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
RvV X - Pagina 1
nr. 287 053 van 31 maart 2023
in de zaak RvV X / IV
In zake: X
Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. MOSKOFIDIS
Eindgracht 1
3600 GENK
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 14 september 2022
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
van 31 augustus 2022.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 16 december 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
12 januari 2023.
Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. RYCKASEYS.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat T. MOSKOFIDIS en van attaché
L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
De verzoekende partij verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in 1998.
De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 27 november 2019. Op 28 november
2019 dient de verzoekende partij haar eerste verzoek om internationale bescherming in. Op 22 februari
2021 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-
generaal) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus.
Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende partij beroep in bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij ’s Raads arrest van 8 juli 2021 met nummer X wordt de
verzoekende partij niet als vluchteling erkend en wordt de subsidiaire beschermingsstatus haar
geweigerd. De verzoekende partij dient tegen deze beslissing beroep in bij de Raad van State. Deze
verwerpt haar beroep op 12 oktober 2021.
RvV X - Pagina 2
Op 26 juli 2021 dient de verzoekende partij een tweede verzoek om internationale bescherming in. Op 31
augustus 2022 neemt de commissaris-generaal een beslissing tot niet-ontvankelijk verzoek. Deze
beslissing, die de verzoekende partij bij aangetekende brief van 2 september 2022 ter kennis wordt
gebracht, is de bestreden beslissing:
“A. Feitenrelaas
U verklaarde de Afghaanse nationaliteit te bezitten, een soennitische Pashtu te zijn, afkoms tig uit Telyano
Kalay, district Khogyani in de provincie Nangarhar. U zou daar ook altijd blijven wonen, alvorens u
problemen kreeg en Afghanistan diende te ontvluchten. Zo’n twee jaar geleden zouden de taliban een
bom langs de weg hebben geplaatst, maar werd de politie door een onbekende persoon hierover
gewaarschuwd. Iemand anders zou dan weer op zijn beurt aan de taliban hebben laten weten dat uw
broer hiervoor verantwoordelijk was en de volgende ochtend kwamen zij hem dan ook opzoeken. Ze
namen uw broer mee naar de begraafplaats en schoten hem daar ook neer. Twintig dagen later werd ook
u beschuldigd een spion te zijn en begon de taliban ook naar u te zoeken. Omdat uw vader vreesde voor
uw leven raadde hij u aan het land te verlaten. U reisde via Nimroz, passeerde onderweg Iran en Turkije
alvorens u op 28 november 2019 in België een eerste verzoek om internationale bescherming indiende.
Ter staving van uw eerste verzoek legde u een originele taskara (identiteitsbewijs) neer, voegde later nog
een psychologisch rapport toe en maakte ook enkele correcties over met betrekking tot de notities van
het persoonlijk onderhoud. Op 22 februari 2021 nam het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen
en de Staatlozen (CGVS) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de
subsidiaire beschermingsstatus omdat u er niet in slaagde uw herkomst uit het district Khogyani
aannemelijk te maken. Daarenboven bleken ook uw andere verklaringen tegenstrijdig en weinig
overtuigend te zijn. Op 8 juli 2021 werd deze beslissing bevestigd door de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen (RvV) met het arrestnummer 257 827. In het kader van uw beroep bij de RvV
legde u een extra psychologisch rapport neer. Op 12 oktober 2021 verwierp de Raad van State (RvS) uw
beroep tegen het arrest van de RvV. U verliet het Belgisch grondgebied niet en diende op 26 juli 2021
een tweede verzoek om internationale bescherming in. U verklaart opnieuw dat u vreest gedood te worden
door de Taliban omdat ze u beschuldigen van spionage. Bovendien haalt u aan dat uw zus en maternale
oom gedood werden bij een gevecht tussen de Taliban en de mensen van de regering. U verklaart
opnieuw afkomstig te zijn uit Telyano Kalay in het district Khogyani. Ter staving van uw tweede verzoek
legt u medische attesten voor in verband met uw psychische toestand.
B. Motivering
Wat betreft de beoordeling in toepassing van artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet, moet vooreerst
worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal naar aanleiding van uw eerste verzoek om
internationale bescherming reeds van oordeel was dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere procedurele
noden kunnen worden aangenomen. Uit uw verklaringen en medische stukk en blijkt immers dat u stottert.
Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u steunmaatregelen verleend in het kader
van de behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-generaal. Zo werd u bij aanvang van het
gehoor gevraagd naar uw huidige situatie, werd u op het hart gedrukt dat u zich hierover geen zorgen
hoefde te maken en werd u bovendien gepolst naar eventuele hulpmiddelen. Zo ook werd u na afloop van
het gehoor uitdrukkelijk gemeld dat het loutere feit dat u zou stotteren niet zomaar een negatieve invloed
had op uw uiteindelijke beslissing en hier zelfs rekening zou mee gehouden worden in de eindbeslissing.
De RvV bevestigde dat redelijkerwijze aangenomen kon worden dat uw rechten gerespecteerd werden
en dat u in de gegeven omstandigheden kon voldoen aan uw verplichtingen. Op grond van het geheel
van de gegevens die actueel in uw administratief dossier voorhanden zijn, kan worden vastgesteld dat er
zich géén bijkomende elementen aandienen noch door u worden aangereikt die hier een ander licht op
werpen. U legt weliswaar bijkomende psychologische attesten neer die uw stotterproblematiek en
depressieve gevoelens bevestigen, maar zoals supra reeds aangetoond, voorkomen deze niet dat
redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven
omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen. Bijgevolg blijft de vorige beoordeling onverkort
gelden en kan er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze worden aangenomen dat uw
rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw
verplichtingen. Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te
worden dat uw volgend verzoek niet-ontvankelijk moet verklaard worden. In overeenst emming met artikel
57/6/2 , § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de commissaris-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij voorrang of er nieuwe elementen of
feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT