Arrêt Nº287052 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2023

CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
Writing for the CourtVAN CAMP S.
Judgment Date31 mars 2023
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number287052
RvV - Pagina 1
nr. 287 052 van 31 maart 2023
in de zaak RvV X / XI
In zake: X
Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. RICHIR
Place de la Station 9
5000 NAMUR
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE XIeKAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 24 oktober 2022 heeft
ingediend tegen de beslissing van de adjunct-commissaris 19 september 2022.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 12 december 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
27 januari 2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat F. DECLERCQ loco advocaat
J. RICHIR en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 12 augustus 2020, diende op 27
augustus 2020 een verzoek om internationale bescherming in.
Op 16 september 2020 stelde de Dienst Voogdij van de FOD Justitie een voogd, de heer B.C., aan
gedurende verzoekers minderjarigheid.
1.2. Op 19 september 2022 nam de adjunct-commissaris een beslissing tot weigering van de
vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker
bij aangetekende brief van 20 september 2022 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die
luidt als volgt:
RvV - Pagina 2
“Asielaanvraag: 27/08/2020
Overdracht CGVS: 24/02/2021
U werd op 8 maart 2022 van 14u15 tot 17u12 gehoord in een persoonlijk onderhoud door het
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), bijgestaan door een tolk die de
taal Pashtu machtig is. Uw advocaat meester Smekens loco meester Richir, alsook uw voogd mijnheer
C. waren bij uw persoonlijk onderhoud aanwezig.
A. Feitenrelaas
U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en van etnie Pashtun te zijn. U bent een moslim van
soennitische strekking. U bent geboren en getogen in het dorp Said Ahmadkhel, gelegen in het district
Kot van de provincie Nangarhar. U ging nooit naar school, maar volgde ongeveer een jaar lessen in de
lokale madrassa, waar u eveneens Pashtu leerde. Toen u elf jaar oud was besl oot uw vader T.M. omwille
van de financiële problemen thuis zich aan te sluiten bij het (voormalige) Afghaanse nationale leger
(hierna Afghan National Army of ANA). Uw vader werkte hierna als soldaat in de provincie Paktia. Toen u
twaalf en veertien jaar oud was kwam uw vader op verlof naar huis. Toen uw vader voor een derde keer
naar huis wilde komen werd hij onderweg in het dorp Lagarjo door de taliban doodgeschoten. Uw
maternale oom H.A.G. ging vervolgens het lichaam van uw vader halen in het dorp Lagarjo waarna hij het
terugbracht naar uw eigen dorp. Ongeveer anderhalf uur na het overlijden werd uw vader begraven.
Tijdens de begrafenis heeft u de taliban uitgescholden en ongelovigen genoemd. De volgende dag bent
u samen met uw moeder en drie broers bij uw maternale oom T.M. gaan wonen in het nabijgelegen dorp
Kalawal. Toen u twee weken bij uw oom verbleef werd uw oom bij de malik geroepen waar hij werd
ingelicht dat de taliban had gehoord dat u hen had beledigd en dat u overgeleverd moest worden aan
hen. Uw oom besloot hierop uw vertrek uit Afghanistan te organiseren. U verliet Afghanistan in de zomer
van 2019 en reisde vervolgens via Iran, Turkije, Griekenland Macedonië, Servië en Frankrij k naar België,
waar u op 12 augustus 2020 toe kwam. Twee weken later, op 27 augustus 2020, diende u als niet-
begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) een verzoek om internationale bescherming in. Bij een
terugkeer naar Afghanistan vreest u gedood te worden door te taliban. Nadat u aankwam in België heeft
de taliban uw oom thuis benaderd op zoek naar u. Op 31 augustus 2022 bereikte u de leeftijd van ac httien
jaar en werd het voogdijschap over u van rechtswege beëindigd.
Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u tijdens uw persoonlijk onderhoud op
het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) de volgende documenten
voor: een kopie van uw taskara, alsook een kopie van de taskara van uw vader, drie fotoprints aangaande
het werk van uw vader alsook een fotoprint van uw gezin. Op 16 maart 2022 maakte uw advocate per e-
mail uw opmerkingen aangaande de notities van het persoonlijk onderhoud over.
B. Motivering
Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de
gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde, als (voormalig) niet-begeleide
minderjarige, bijzondere procedurele noden konden worden aangenomen. Om hier op passende wijze
aan tegemoet te komen, werden er u in het kader van de behandeling van uw verzoek door het
Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend. Meer bepaald werd er u een voogd toegewezen die
u bijstond in het doorlopen van de asielprocedure; werd het persoonlijk onderhoud afgenomen door een
gespecialiseerde protection officer, die binnen de diensten van het Commissariaat-generaal een
specifieke opleiding volgde om minderjarigen op een professionele en verantwoorde manier te
benaderen; heeft het persoonlijk onderhoud plaatsgevonden in het bijzijn van uw voogd en advocaat die
in de mogelijkheid verkeerden om opmerkingen te formuleren en stukken neer te leggen; en werd er bij
de beoordeling van uw verklaringen rekening gehouden met uw jeugdige leeftijd en maturiteit, evenals
met de algemene situatie in uw land van herkomst. Het CGVS wijst er hierbij op dat u sinds 31 augustus
2022 meerderjarig bent. Dat u een medisch probleem aan het gehoor zou hebben zoals u aangeeft op
het einde van uw persoonlijk onderhoud, staaft u niet (CGVS, p. 36). Zo legt u geen medi sche documenten
dienaangaande neer. Evenmin toont u aan dat u wegens gehoorproblemen niet in staat was om op
adequate wijze uw asielverklaringen uiteen te zetten tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS. Het
persoonlijk onderhoud verliep in normale omstandigheden. Uit lezing van het persoonlijk onderhoud blijkt
dat u alle vragen zonder aarzelen beantwoordde. Op de Dienst Vreemdelingenzaken heeft u evenmin
melding gemaakt van een medisch probleem aan het gehoor. Zo verklaarde u dat het goed gaat met uw
gezondheid (Verklaring DVZ, p. 11). Uit voorgaande kan geen bijzondere procedurele nood in uw hoofde
worden afgeleid die het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen rechtvaardigt.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT