Arrêt Nº287049 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2023

Judgment Date31 mars 2023
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number287049
CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
RvV X - Pagina 1
nr. 287 049 van 31 maart 2023
in de zaak RvV X / XI
In zake: X
Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. RICHIR
Place de la Station 9
5000 NAMUR
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE XIeKAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 2 november 2022
heeft ingediend tegen de beslissing van de adjunct-commissaris van 28 september 2022.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 12 december 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
27 januari 2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat F. DECLERCQ loco advocaat
J. RICHIR en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 25 augustus 2020, diende op 8
september 2020 een verzoek om internationale bescherming in.
Op 2 oktober 2020 stelde de Dienst Voogdij van de FOD Justitie een voogd aan gedurende verzoekers
minderjarigheid.
1.2. Op 28 september 2022 nam de adjunct-commissaris een beslissing tot weigering van de
vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker
bij aangetekende brief van 29 september 2022 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die
luidt als volgt:
“Asielaanvraag: 08/09/2020
RvV X - Pagina 2
Overdracht CGVS: 12/02/2021
U werd op 18 maart 2022 van 9u15 tot 12u30 gehoord op de zetel van het Commissariaat-generaal door
een tolk die het Pasjtoe machtig is. Uw advocaat meester François Declercq loco meester Juliette Richir
en uw voogd Didier Derobertmasure waren gedurende het volledige onderhoud aanwezig.
A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen bent u Afghaans staatsburger, etnische Pasjtoen en bent u afkomstig uit
Mobayan, in het district Tagab, provincie Kapisa. U woonde daar met uw moeder, vader en uw
negentienjarige broer. Uw vader had een voedingswinkeltje in de bekende Tamirbazaar, waar zich ook
een ziekenhuis, het districtscentrum en een militaire basis van de overheid bevonden. Op een bepaald
moment kwam een vertegenwoordiger van de plaatselijke taliban naar de winkel van uw vader vragen
naar gratis producten. Uw vader gaf toe. Twee dagen later kwam er opnieuw een dergelijke
vertegenwoordiger langs die gratis spullen wou meenemen uit uw vaders winkel. Uw vader weigerde om
iets mee te geven waarop de man verklaarde dat hij de boodschap zou doorgeven aan zijn leiders. Uw
vader was bang maar had geen andere keuze. Als hij zomaar gratis dingen zou weggeven, zou de wi nkel
immers snel leeg geraken en zou hij failliet gaan. Twee à drie dagen later kwam er nog iemand langs en
uw vader weigerde opnieuw. De man zei nogmaals dat hij het zou doorgeven en vertrok. Twee dagen
later, ofwel zo’n tien dagen voor uw vertrek, ging uw vader van zijn werk naar huis toen hij plots op één
minuut van jullie deur werd doodgeschoten door de taliban. Uw vader maakte hetzelfde mee als A.F. een
andere winkelier uit de bazaar die eerder ook al werd doodgeschoten in de bazaar. Niemand had gezien
wie precies achter de misdaad zat. Het dorp regelde uw vaders begrafenis. Hoewel u persoonlijk nooit
werd bedreigd door de taliban, besloten uw moeder en oom dat u en uw broer niet meer veilig waren voor
de taliban. De winkel van uw vader werd verkocht en uw oom zocht een smokkelaar en regelde uw reis.
Tien dagen na de dood van uw vader verliet u samen met uw broer Afghanistan. U reisde via Iran waar u
het contact met uw broer verloor. De smokkelaar had u immers in één wagen gezet en uw broer in een
andere met het idee dat jullie samen zouden aankomen op jullie bestemming. Sindsdien heeft u hem niet
meer gezien. Ongeveer vier maand na uw vertrek uit Afghanistan kwam u aan in België. Op 8 september
2020 verzocht u er om internationale bescherming. Bij terugkeer naar Afghanistan vreest u, net zoals uw
vader, gedood te worden door de taliban. U vreest ook problemen te krijgen met hen omdat u in het
buitenland heeft gewoond en ze zullen denken dat u niet meer meedoet aan het dagelijks gebed als
moslim, alcohol drinkt en seksueel contact heeft met meisjes.
Ter staving van uw verzoek stuurde uw advocaat na afloop van uw persoonlijk onderhoud de volgende
documenten door: foto’s uit uw dorp, een verklaring van de dorpsoudste F.G. waaruit blijkt dat u inwoner
bent van het dorp Mobayan, een oude taskara van F.G. en een verslag d.d. 8 april 2022 waarin ze erop
wijst een kind bent met de hieraan verbonden rechten, dat, gelet op de verplichting om gepaste kledij te
dragen, om uw baard te laten groeien, om uw haarsnit aan te passen en om uw religie strikt te belijden,
gelet op het verbod om muziek te beluisteren en gelet op de beperking van de vrije meni ngsuiting en van
de vrijheid om meisjes te frequenteren, uw rechten bij terugkeer naar Afghanistan niet gewaarborgd zullen
zijn, u door uw verblijf en asielverzoek hier gezien kan worden als verwesterd en u het risico loopt om
gerekruteerd te worden door de taliban.
B. Motivering
Vooreerst moet worden opgemerkt dat u op het moment van uw persoonlijk onderhoud op het CGVS een
niet-begeleide minderjarige was. Om die reden was het Commissariaat-generaal van oordeel dat er in uw
hoofde, als niet-begeleide minderjarige, bijzondere procedurele noden konden worden aangenomen. Om
hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u in het kader van de behandeling van uw
verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend. Meer bepaald werd er u een
voogd toegewezen die u bijstaat in het doorlopen van de asielprocedure; werd het persoonlijk onderhoud
afgenomen door een gespecialiseerde protection officer, die binnen de diensten van het Commissariaat-
generaal een specifieke opleiding volgde om minderjarigen op een professionele en verantwoorde manier
te benaderen; heeft het persoonlijk onderhoud plaatsgevonden in het bijzijn van uw voogd en advocaat
die in de mogelijkheid verkeerden om opmerkingen te formuleren en stukken neer te leggen; en werd er
bij de beoordeling van uw verklaringen rekening gehouden met uw jeugdige leeftijd en maturiteit, evenals
met de algemene situatie in uw land van herkomst.
Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw
rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan
uw verplichtingen. Tijdens de procedure in het kader van uw verzoek om internationale bescherming werd

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT