Arrêt Nº287048 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2023

Judgment Date31 mars 2023
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number287048
RvV X - Pagina 1
nr. 287 048 van 31 maart 2023
in de zaak RvV X / XI
In zake: 1. X
2. X
Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. DIENI
Rue des Augustins 41
4000 LIÈGE
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE XIeKAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op
4 november 2022 hebben ingediend tegen de beslissingen van de adjunct-commissaris van
30 september 2022.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 12 december 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
27 januari 2023.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat M. KALIN loco advocaat J. DIENI,
en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoekers, die volgens hun verklaringen België zijn binnengekomen op 4 september 2020, als niet-
begeleide minderjarige vreemdelingen, dienden op 18 september 2020 een verzoek om internationale
bescherming in. Op 20 oktober 2020 stelde de dienst Voogdij van de FOD Justitie een voogd aan
gedurende de minderjarigheid van verzoekers.
1.2. Op 30 september 2022 nam de adjunct-commissaris de beslissingen tot weigering van de
vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.
Deze beslissingen, die verzoekers bij aangetekende brief van 3 oktober 2022 ter kennis werden gebracht,
zijn de bestreden beslissingen die luiden als volgt:
RvV X - Pagina 2
- Beslissing ten aanzien van N.(…) M.(…):
Asielaanvraag: 18/09/2020
Overdracht CGVS: 04/03/2021
In het kader van uw verzoek om internationale bescherming werd u door het Commissariaat-generaal
voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) gehoord op 21 april 2022 van 14.25 uur tot 18.18 uur. U
werd tevens gehoord in het kader van het verzoek om internationale bescherming van uw broer A.(…)
N.(…) op 14 juni 2022 van 14.14 uur tot 16.24 uur. U werd telkens bijgestaan door een tolk die het Pashtou
machtig is. Uw voogd, M.(…) E.(…) H.(…) E.(…) I.(…) was aanwezig gedurende de beide persoonlijke
onderhouden. Uw advocaat, meester Martine Kiwakana, loco meester Jonathan Waldmann, was
aanwezig gedurende uw eigen persoonlijk onderhoud.
Uw advocaat, meester Tom Parmentier, loco meester Jonathan Waldmann, was aanwezig gedurende het
onderhoud in het kader van het verzoek om internationale bescherming van uw broer A.(…).
A. Feitenrelaas
U verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van het dorp Malekano in het district
Khogyani, provincie Nangarhar. U bent Pashtoun en zeventien jaar oud. Toen u twaalf of dertien jaar oud
was, begon u naar school te gaan. U ging tevens naar de madrassa.
In de moskee, waar ook de madrassa zich bevond, kwamen de taliban regelmatig langs om jongeren en
adolescenten te benaderen en over de jihad te praten. Op een dag werd u, samen uw broer A.(…) (OV
(…)) en de andere jongens die op dat moment oud genoeg waren, door de taliban aangesproken om met
hen mee te gaan. Ze gaven op dat moment geen verdere uitleg en verlieten de moskee. Twee of drie
weken later kwamen de taliban naar u thuis. Ze zeiden tegen uw vader dat u en uw broer A.(…) oud
genoeg waren en dat jullie met hen moesten meegaan. Uw vader weigerde in te gaan op de eis van de
taliban. De taliban werden boos en sloegen uw vader, waarna ze terug weggingen. U wou ingaan op het
aanbod van de taliban omdat u niet wou dat uw vader door hen geslagen zou worden. Uw vader weigerde
dit en waarschuwde u dat anderen die ooit zijn meegegaan met de taliban nooit zijn teruggekeerd naar
het dorp. Een maand later, ongeveer een week voor uw vertrek, kwamen de taliban opnieuw langs bij u
thuis. Ze eisten wederom dat u en uw broer A.(…) met hen zouden meegaan. Uw vader weigerde
andermaal de eis van de taliban en werd geslagen op zijn neus. U stelde wederom voor aan uw vader om
in te gaan op het aanbod van de taliban maar uw vader weigerde en gaf aan dat ze u zouden doden of
misbruiken. Uw vader contacteerde daarop uw maternale oom, die de reis van u en uw broer
organiseerde.
U verliet Afghanistan samen met uw broer A.(…) rond september 2019. U reisde via Iran, Turkije,
Griekenland, Noord-Macedonië, Servië, Bosnië, Kroatië, Slovenië, Italië en Frankrijk naar België waar u
na een reis van een jaar aankwam op 4 september 2020. Jullie dienden jullie verzoek om internationale
bescherming in op 18 september 2020.
Bij terugkeer naar Afghanistan vreest u gedood te worden door de taliban en dat u niet toegelaten zal
worden om uw leven te leiden. Uw advocaat stelt dat u problemen zal krijgen in Afghanistan omdat u door
uw verblijf in Europa als verwesterd zal overkomen bij de taliban.
Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u kopieën neer van de volgende
documenten: uw taskara, de taskara van uw broer A.(…) en een psychologisch en medisch attest in naam
van uw broer A.(…) waaruit blijkt dat A.(…) een laag begripsvermogen heeft en gehoorproblemen kent.
Uw broer A.(…) legde bijkomend nog een doorverwijzingsattest naar het bijzonder onderwijs type 2 neer.
B. Motivering
Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de
gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde, als niet-begeleide minderjarige,
bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.
Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u in het kader van de behande ling van uw
verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend. Meer bepaald werd er u een
voogd toegewezen die u bijstaat in het doorlopen van de asielprocedure; werd het persoonlijk onderhoud
afgenomen door een gespecialiseerde protection officer, die binnen de diensten van het Commissariaat-

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT