Arrêt Nº278700 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 13/10/2022

Judgment Date13 octobre 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number278700
RvV X - Pagina 1 van 20
nr. 278 700 van 13 oktober 2022
in de zaak RvV X / XI
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat M. LYS
Berckmansstraat 89
1060 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, XIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 22 april 2022 heeft
ingediend tegen de beslissing van de commissaris -generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van
21 maart 2022.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 5 augustus 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 september
2022.
Gelet op het uitstel verleend ter terechtzitting van 7 september 2022 naar 21 september 2022.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. HEYVAERT loco advocaat M.
LYS, en van attaché H. NUYTS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoeker, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen België
binnengekomen op 27 december 2020 en heeft een verzoek om internationale bescherming ingediend op
28 december 2020.
1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker door de Dienst
Vreemdelingenzaken op 20 mei 2021 overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS). Op het CGVS werd verzoeker gehoord op 24 januari
2022.
RvV X - Pagina 2 van 20
1.3. Op 21 maart 2022 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de
commissaris-generaal) de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de
subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd op 21 maart 2022 aangetekend verzonden.
Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
“A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen bent u een Afghaans staatsburger van Hazara-afkomst die het Ismaïlisme
aanhangt. U verklaart minderjarig te zijn en schat uw eigen leeftijd in op 17 jaar.
U bent geboren in Siakol Payin in het district Dushi van de provincie Baghlan. U verloor op jonge leeftijd
uw moeder en uw vader. Uw stiefmoeder, de eerste vrouw van uw vader, nam hierop uw opvoeding op
zich. U woonde tot aan uw vertrek samen met haar, uw halfbroers en halfzussen in Siakol Payin.
Onder impuls van uw stiefmoeder mocht u sinds uw zeven jaar niet meer naar school en diende u op het
land te werken. U teelde u rijst en granen. Daarnaast zorgde u voor acht koeien, vijftien schapen en vijftien
geiten. Uw landbouwactiviteiten bleken voldoende om het gezin te voorzien in het levensonder-houd van
het gezin. Voorts kreeg u regelmatig slagen te verwerken van uw halfbroers en willen zij u uitsluiten van
de erfenis van uw vader.
Uw halfbroers en halfzussen en uw stiefmoeder zagen u niet graag. Ze hadden u het liefst uit hun buurt.
Zo kreeg u geen eten van hen en diende u winter en zomer in de stal te slapen. U bleek enkel goed om
op het veld te werken. Toen de Taliban in 1397 (Gregoriaanse kalender:2018/2019) kortstondig uw regio
overnamen, trokken uw halfbroers en halfzussen samen met uw stiefmoeder naar Poli Khomri. U werd
aan uw lot overgelaten. Doordat u zichzelf kon verstoppen in uw stal, vonden de Taliban u niet. Nadat uw
regio terug in handen van de overheid viel, trokken uw stiefmoeder, halfbroers en halfzussen opnieuw in
uw ouderlijke woning. Naarmate u ouder werd, begon u te beseffen welk lot u beschoren was binnen uw
gezin. U besprak uw probleem met uw oom langs moederskant, M. K., die niets speciaals kon doen buiten
u geld toe te stoppen om het land te verlaten.
Eind 1397 (februari maart 2019) kon u met behulp van de financiële steun van uw oom en zijn contact
met een smokkelaar, Afghanistan verlaten. Via Pakistan en Iran bereikte u Turkije. U reisde vrijwel per
direct door naar Griekenland, alwaar u op 20 februari 2020 een verzoek om internationale bescherming
indiende. Op 10 april 2020 kreeg u een negatieve beslissing in uw verzoek om bescherming. Hierop ging
u op 25 mei 2020 in beroep. U verloor evenwel uw beroep op 3 juli 2020. Vervolgens diende u op 14 juli
2020 een volgend verzoek om internationale bescherming in te Griekenland, hetwelk op 15 september
2020 niet-ontvankelijk werd verklaard. Op 7 augustus 2020 diende u een tweede volgend verzoek om
internationale bescherming, hetgeen nietig werd verklaard daar de procedure in uw eerste volgend
verzoek nog liep. Na een verblijf van ongeveer een jaar, verliet u Griekenland. U trok via Italië en Frankrijk
naar België, alwaar u op 28 december 2020 een verzoek om internationale bescher-ming indiende. U
verklaarde bij uw aanmelding geboren te zijn op 24 mei 2004.
U stelt te vrezen door uw stiefmoeder of halfbroers vermoord te zullen worden. Voorts stelt u in
Afghanistan omwille van uw Hazara-afkomst geviseerd te worden door de Taliban.
Na uw aanmelding bij de Dienst Vreemdelingenzaken werd er door hen vastgesteld dat u in Griekenland
onder een andere identiteit en geboortedatum een verzoek om internationale indiende. Hierop werd er op
21 april 2021 een medische test georganiseerd om te bepalen of u jonger of ouder dan 18 jaar bent. Uit
deze test is gebleken dat u meerderjarig blijkt te zijn. Vervolgens werd uw geboortedatum bijgesteld naar
het jaar 2001.
Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u uw taskara neer.
B. Motivering
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst
worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere
procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw
hoofde heeft kunnen vaststellen.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT