Arrêt Nº276501 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 25/08/2022

CourtIXde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtMOONEN N.
Judgment Date25 août 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number276501
RvV X - Pagina 1
nr. 276 501 van 25 augustus 2022
in de zaak RvV X / IX
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat S. VANBESIEN
St. Guibertusplein 14
2222 ITEGEM
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 2 juni 2022 heeft
ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing
van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 19 april 2022 tot afgifte van een
bevel om het grondgebied te verlaten.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 8 juli 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 augustus 2022.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. VANBESIEN en van advocaat
Ö. SOZEN, die loco advocaat H. CILINGIR verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Verzoeker is op 7 oktober 2021 gehuwd met mevrouw A.M, van Belgische nationaliteit. Het huwelijk had
plaats op het Consulaat-Generaal van de Russische Federatie te Antwerpen.
Op 19 april 2022 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing hou dende een bevel om
het grondgebied te verlaten, aan verzoeker ter kennis gebracht op 4 mei 2022. Dit is de bestreden
beslissing waarvan de motivering luidt als volgt:
De heer / mevrouw :
naam en voornaam: A., R. geboortedatum: (…)1986 geboorteplaats: Groznyi
nationaliteit: Russische Federatie

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT