Arrêt Nº276433 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/08/2022

CourtIXde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Judgment Date24 août 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number276433
RvV X - Pagina 1
nr. 276 433 van 24 augustus 2022
in de zaak RvV X / IX
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat D. GEENS
Lange Lozanastraat 24
2018 ANTWERPEN
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 24 mei 2022 heeft
ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing
van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 4 mei 2022 tot afgifte van een
bevel om het grondgebied te verlaten - verzoeker om internationale bescherming.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gezien het verzoek en de instemming om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met
toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet.
Gelet op de beschikking van 22 juni 2022 waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op
30 juni 2022.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Verzoeker dient op 1 februari 2022 een zevende verzoek om internationale bescherming in. De CGVS
verklaart op 19 april 2022 het verzoek niet-ontvankelijk. Het beroep tegen voormelde beslissing wordt
door de Raad verworpen bij arrest nr. 275 822 van 9 augustus 2022. Op 4 mei 2022 beveelt de
gemachtigde verzoeker, onder een bijlage 13quinquies, om het grondgebied te verlaten:
BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - VERZOEKER OM INTERNATIONALE
BESCHERMING
In uitvoering van artikel 52/3, §1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de heer /
mevrouw, die verklaart te heten,
naam : A-T

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT