Arrêt Nº273537 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 01/06/2022

CourtIVde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Judgment Date01 juin 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number273537
RvV X - Pagina 1
nr.
273 537
van
1
juni
2022
in de zaak RvV X / IV
In zake:
1.
in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van zijn minderjarig kind
X
2. X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat
S.
SAROLEA
Rue de la Draisine 2/004
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van zijn minderjarig
kind X en X, die verklaren van Colombiaanse nationaliteit te zijn, op 17 februari 2022 hebben ingediend
tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van
17 januari 2022.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 7 april 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 mei 2022.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. POLLET.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat M. KALIN loco advocaat S.
SAROLEA en van attaché A. SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoekers, die verklaren de Colombiaanse nationaliteit te bezitten, dienen een verzoek om
internationale bescherming in op 18 februari 2021.
1.2. Op 19 oktober 2021 worden verzoekers afzonderlijk gehoord door het Commissariaat-generaal voor
de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna ‘het CGVS’), bijgestaan door een tolk die het Spaans machtig
is en in aanwezigheid van hun advocaat.
RvV X - Pagina 2
1.3. Op 17 januari 2022 neemt de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna
‘de commissaris-generaal’) de bestreden beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en van
de subsidiaire beschermingsstatus.
De bestreden beslissing aangaande M.C.F., verzoeker, luidt als volgt
A. Feitenrelaas
U verklaart de Colombiaanse nationaliteit te hebben en u werd geboren in Cali (dep. Valle del Cauca)
waar u opgroeide in de wijk Mariano Ramos. Toen u zeven jaar oud was, werden uw linker onderbeen
en de hiel van uw rechtervoet geamputeerd na een aanrijding met een trein. Ten gevolge hiervan loopt u
met een beenprothese. U heeft drie broers en twee zussen. U ging deels naar de lagere school en deels
naar het middelbaar maar diende uw studies te staken toen uw moeder overleed op uw 14-jarige leeftijd.
Vanaf toen liet uw vader u alleen achter, uw broers en zussen deden hetzelfde; u heeft dan ook geen
contact meer met hen. Nadien woonde u opeenvolgend in Lleras Restrepo, Golpeano Floreda en
Charco Azul (Villa del Lago), allen plaatsen in de buurt van Cali. U oefende verscheidene beroepen uit
in Colombia waaronder als naaier en in de bouwsector. U deed tevens aan sport op amateurniveau
waarmee u af en toe iets kon bijverdienen. Gedurende de laatste drie jaar voor uw vertrek was
u werkzaam als schoonmaker op verschillende plaatsen. U had in het verleden een relatie met een
vrouw genaamd E. M. P. R., met wie u uit elkaar ging midden 2015. Jullie hebben samen één dochter,
M. M. P. (CG 20-12011; OV 9.159.631), en één zoon, A. F. M. P. (OV 9.159.625). Na de
relatiebreuk luidde de onderlinge overeenkomst dat u voor de kinderen ging instaan.
Toen u samen met uw kinderen in Charco Azul (Villa del Lago) woonde, gingen uw dochter en uw zoon
naar een school genaamd Augustin Nieto Caballero, dit gedurende ongeveer 2 jaar. Bekend was dat er
in deze school veel drugs gebruikt en verhandeld werd. Uw kinderen begonnen dit zelf op te merken
midden 2019; zo zagen zij verschillende dealers buiten aan de school staan en bovendien had uw
dochter verscheidene klasgenoten die omgingen met deze personen. In het midden van april 2019, na
Pasen, werden uw dochter en uw zoon na schooltijd aangesproken buiten aan de school door het hoofd
van een drugsbende. Hij is bekend onder de alias El Tuerto; de bende in kwestie heet El Rincon en is
actief over heel Cali. El Tuerto zei toen tegen uw kinderen dat zij moesten meewerken aan zijn project –
wat neerkomt op het verkopen van drugs – maar uw kinderen weigerden dit. Nadien werden de
verzoeken van deze bende steeds opdringeriger. Vanaf toen werden uw dochter en uw zoon, bij het
buitengaan van de school, dagelijks aangekeken, nageroepen en aangeklampt met de vraag om drugs
te verkopen. Zo niet, dan zouden zij niet meer in rust leven. Uw kinderen bleven dit telkens weigeren.
Op een dag in mei 2019 werden zij na afloop van hun schooldag opnieuw aangesproken door de
drugsbende. El Tuerto was ook aanwezig op de plaats van dit incident. Uw zoon werd hierbij
vastgegrepen, door elkaar geschud en kreeg een vuistslag in het gezicht toegediend. Op dat moment
kwam u aan om uw kinderen op te halen van school. Om uw zoon te beschermen kwam u tussen en viel
u zijn belagers aan, waarop zij weggingen. Uw kinderen hebben sindsdien de lessen niet meer
bijgewoond.
Eén dag na deze aanvaring, op 29 mei 2019, ging u samen met uw zoon naar het openbaar ministerie
in Cali om aangifte te doen, dit omdat u bescherming wilde krijgen en omdat u dacht dat het openbaar
ministerie boven de politie stond. U wist immers al dat de plaatselijke politie samenwerkte met de
belagers van uw kinderen. Een drietal dagen later werden u en uw gezin opgeschrikt aan jullie huis,
toen er ’s nachts een persoon aan jullie deur stond. Hij droeg een militair uniform en riep luidop dat hij
“luitenant R.” was. Hij riep ook dat dat jullie verklikkers waren, dat hij jullie ging vermoorden en dat jullie
de politie niet hoefden te bellen omdat zij allemaal voor hem werkten, hierbij verwijzend naar J. F., de
echte naam van El Tuerto. Door uw raam zag u buiten deze man ook nog drie andere personen staan,
alsook een man in een huis verderop. De man in uniform riep tevens “geef me het geweer” en u hoorde
het geluid van een wapen dat geladen werd. Later kwamen J. F. zelf en ook zijn moeder daar buiten
aan. Deze laatste vroeg aan jullie belagers wat er allemaal aan de hand was, waarop zij zeiden dat ze
het wel gingen afhandelen. Uiteindelijk werden diezelfde nacht de ruiten van uw huis ingeslagen, werd
er met graffiti een tekening van een monster op jullie gevel gespoten en werden er schoenen aan jullie
huis opgehangen, hetgeen betekent dat jullie ten dode opgeschreven zijn. Jullie bleven terwijl
opgesloten in huis zitten. Na deze gebeurtenis verhuisde u met uw zoon en dochter naar D., een vriend
van u die in Juanchito, net buiten Cali, woont. U ging in deze periode niet meer werken en uw kinderen
gingen niet meer naar school. U nam evenmin nog contact op met het openbaar ministerie aangezien
voorgaande confrontatie aan uw huis impliceerde dat zij uw aangifte hadden doorgestuurd naar de
lokale politie, die er corrupte banden op nahoudt met uw belagers.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT