Arrêt Nº273525 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/05/2022

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtBEELEN M.
Judgment Date31 mai 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number273525
RvV X - Pagina 1
nr. 273 525 van 31 mei 2022
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat R. JESSEN
Koningin Astridlaan 46
3500 HASSELT
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 21 februari 2022
heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 20 januari 2022 tot beëindiging van het verblijf.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 29 maart 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 mei 2022.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.
Gehoord de opmerkingen van advocaat R. JESSEN, die verschijnt voor de verzoekende partij en van
advocaat L. DE MAERTELAERE, die loco advocaten C. DECORDIER & T. BRICOUT verschijnt voor de
verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
De bestreden beslissing van 20 januari 2022 kent de volgende redengeving:
“(…)
Mijnheer
naam : P.
voornaam A. R. H.
geboortedatum : X
geboorteplaats: Sittard
nationaliteit Nederland

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT