Arrêt Nº273524 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/05/2022

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtBEELEN M.
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number273524
RvV X - Pagina 1
nr. 273 524 van 31 mei 2022
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat S. HOOYBERGHS
Azalealaan 25
2300 TURNHOUT
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 2 maart 2022 heeft
ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 28 januari 2022 die een einde stelt aan het recht op verblijf
van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21).
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 29 maart 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 mei 2022.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.
Gehoord de opmerkingen van advocaat S. HOOYBERGHS, die verschijnt voor de verzoekende partij en
van advocaat L. DE MAERTELAERE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende
partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
De verzoekende partij diende op 2 mei 2018 een visumaanvraag type C in bij de Nederlandse autoriteiten
dat haar van ambtswege werd afgeleverd.
Op 4 februari 2019 werd een wettelijke samenwoning geregistreerd tussen de verzoekende partij en de
Belgische K. S.
De verzoekende partij diende op 5 augustus 2019 een aanvraag gezinshereniging in, in functie van haar
wettelijk samenwonende partner K. S.
Op 9 september 2019 diende de verzoekende partij een gezinsherenigingsaanvraag in voor haar kind
K.S., geboren op 3 juni 2016.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT