Arrêt Nº273518 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/05/2022

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtBEELEN M.
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number273518
RvV X - Pagina 1
nr. 273 518 van 31 mei 2022
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat M. ESHAGHZEY
Turnhoutsebaan 314
2110 WIJNEGEM
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Mongolische nationaliteit te zijn, op 8 maart 2022 heeft
ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing
van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 9 februari 2022 tot het opleggen
van een inreisverbod (bijlage 13sexies).
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 29 maart 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 mei 2022.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. ESHAGHZEY, en van advocaat
L. DE MAERTELAERE, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de
verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris neemt op 9 februari 2022 een beslissing tot afgifte van
een bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoekende partij werd hiervan op 9 februari 2022 in kennis
gesteld. Het beroep tegen deze beslissing, ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna:
de Raad), wordt op 31 mei 2022 met arrest nr. 273 517 gegrond verklaard en deze beslissing wordt
vernietigd.
De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris neemt op 9 februari 2022 tevens de beslissing tot het
opleggen van een inreisverbod voor de duur van drie jaar. Dit is de bestreden beslissing die luidt:
“(…)
Aan de Heer:

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT