Arrêt Nº273516 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/05/2022

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtBEELEN M.
Judgment Date31 mai 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number273516
RvV X - Pagina 1
nr. 273 516 van 31 mei 2022
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat S. DELHEZ
Avenue de Fidevoye 9
5530 YVOIR
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ivoriaanse nationaliteit te zijn, op 2 maart 2022 heeft
ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing
van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 21 februari 2022 tot afgifte van
een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) en van de beslissing van de gemachtigde van de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 21 februari 2022 tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage
13sexies).
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 29 maart 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 mei 2022.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.
Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat S. DELHEZ verschijnt voor de
verzoekende partij en van advocaat L. RAUX, die loco advocaat A. DE WILDE verschijnt voor de
verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
De verwerende partij geeft het volgende feitenrelaas weer in haar nota met opmerkingen:
“Verzoekende partij wordt op X te Abidjan geboren en bezit de Ivoriaanse nationaliteit.
Zij komt op 30 juli 2018 het Rijk binnen en dient op 3 augustus 2018 een asielaanvraag in bij de bevoegde
nationale instanties.
Op 8 maart 2021 weigert het CGVS de vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming aan
verzoekende partij.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT