Arrêt Nº273337 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 25/05/2022

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtVERHAERT C.
Judgment Date25 mai 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number273337
RvV X - Pagina 1
nr. 273 337 van 25 mei 2022
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat F. VAN DER SCHUEREN
Broederminstraat 38
2018 ANTWERPEN
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 14 februari 2022
heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 13 januari 2022 tot weigering
van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 17 februari 2022 met refertenummer
X.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 16 maart 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 april 2022.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT.
Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat F. VAN DER SCHUEREN
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER
en T. BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Op 26 november 2020 diende verzoekster een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid
van een burger van de Unie, in functie van haar Duitse meerderjarige zoon. Op 21 mei 2021 werd een
beslissing genomen tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het
grondgebied te verlaten (bijlage 20).
1.2. Op 14 juli 2021 diende verzoekster een nieuwe aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid
van een burger van de Unie, in functie van dezelfde referentiepersoon.
RvV X - Pagina 2
Op 13 januari 2022 werd een beslissing genomen tot weigering van verblijf zonder bevel om het
grondgebied te verlaten (bijlage 20) genomen. Dit is de bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is:
In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de
aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 14.07.2021 werd
ingediend door:
[…]
om de volgende reden geweigerd:
De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van meer
dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie.
Betrokkene vraagt opnieuw gezinshereniging aan in functie van haar Duitse meerderjarige zoon, de
genaamde A.A. (RR: […]), in toepassing van artikel 40 bis, §2, eerste lid, 4° van de wet van 15.12.1980.
Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 40 bis, §2, eerste lid, 4° van de wet
van 15.12.1980 dat het volgende stelt: 'Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 4°
de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner bedoeld onder 1° of 2°,
die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen. ’
Om als ‘ten laste' te kunnen worden beschouwd dient er reeds een afhankelijkheidsrelatie te bestaan
tussen betrokkene en de referentiepersoon van in het land van herkomst of origine.
De vorige aanvraag, ingediend op 26.11.2020, werd afgesloten met een bijlage 20 (zonder bevel) op
21.05.2021, omdat het ten laste zijn niet werd aangetoond.
Als bewijzen "ten laste" in het verleden en van in het land van herkomst werden de volgende documenten
voorgelegd:
Overschrijving via RIA: op 17.09.2019 (594,92 €) en op 17.11.2019 (383,92 €). Stortingen door
referentiepersoon aan betrokkene;
Overschrijving via Moneygram: op 26.02.2018 (100 €), op 28.02.2019 (200 €) en op 3.07.2019 (592,34
€). Stortingen door de referentiepersoon aan betrokkene;
Attestation de non-impostion n°839/2021, dd.25.08.2021 dat betrokkene niet belastingplichtig was in
Marokkko. Het attest werd afgegeven op basis van de eigen verklaringen van betrokkene;
Attestation de non-impostion n° 594/2021, dd.29.06.2021 : betrokkene heeft geen beroep in Marokko;
Attestation de non-impostion n° 758/2020, dd.07/10/2020, waaruit moet blijken dat betrokkene niet
bealstingplichtig was. Attest uitgereikt op basis van verklaringen van betrokkene;
Attest dd.2.07.2021, afgeleverd door Marokkaanse autoriteit, waarin vermeld wordt dat betrokkene op
die datum niet tewerkgesteld was;
Attestation du revenu, dd.24.08.2021 : betrokkene diende geen belastingaangifte in voor de periode
2016 -2020;
Attestation du revenu n° 835/2021, dd.24.08.2021 : betrokkene diende geen belastingaangifte in voor
de periode van 2016 - 2020 ;
Attestation du revenu n° 620, dd.4.09.2020 : betrokkene is niet belastingplichtig in Marokko;
Ontvangstbewijs waaruit moet blijken dat betrokkene op 5.07.2018 de som van 2.000 € ontving van
de referentiepersoon. Een dergelijk document over een geldtransactie tussen ouder en zoon is een
verklaring op eer en bewijst niet dat betrokkene effectief op de vermelde datum het vermelde bedrag
ontving;
Documenten van een bank, waarin wordt gesteld dat de referentiepersoon permanente
betalingsopdrachten aan de bank gaf ten gunste van de referentiepersoon en dit voor opeenvolgende
periodes, waarbij het in concreto gaat over opdrachten voor de periode van 2013 tot 2020. Het document
wordt niet bijkomend gestaafd door afschriften van de transacties tussen de rekeningen van de
betrokkenen;
Bestaansmiddelen van de referentiepersoon: arbeidsovereenkomst en loonfiches, uitgaande van een
Duitse werkgever en ten gunste van de referentiepersoon.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT