Arrêt Nº273315 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/05/2022

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Judgment Date24 mai 2022
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number273315
RvV X - Pagina 1
nr. 273 315 van 24 mei 2022
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat P. J.P. LIPS
Louizalaan 523
1050 BRUSSEL
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, als wettelijke
vertegenwoordigster van haar dochter X, op 18 februari 2021 heeft ingediend om de schorsing van de
tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 14 september 2020
waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen ongegrond wordt verklaard.
Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 8 maart 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 april 2022.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.
Gehoord de opmerkingen van advocaat P. J.P. LIPS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van
advocaat T. SCHREURS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de
verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Op 19 augustus 2020 dient N.T. voor en als wettelijk vertegenwoordiger van de verzoekende partij
een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet).

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT