Arrêt Nº273251 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/05/2022

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE MUYLDER S.
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number273251
RvV X - Pagina 1 van 11
nr. 273 251 van 24 mei 2022
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK
Langestraat 46/1
8000 BRUGGE
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Salvadoraanse nationaliteit te zijn en die handelen
in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X en X, op
25 februari 2022 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te
vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 6
december 2021, waarbij een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard.
Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gezien het verzoek en de instemming om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met
toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet.
Gelet op de beschikking van 28 april 2022 waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op 9 mei
2022.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Op 25 oktober 2021 dienen de verzoekende partijen een aanvraag in om machtiging tot verblijf in
toepassing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grond-
gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).
1.2. Op 6 december 2021 wordt de onder punt 1.1. vermelde aanvraag ontvankelijk doch ongegrond
verklaard. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 25.10.2021 bij
aangetekend schrijven bij onze diensten werd ingediend door :
P. G., M. J. (..) (RR: xxxxxxxxxxx), geboren te San Salvador op X

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT