Arrêt Nº273250 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/05/2022

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE MUYLDER S.
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number273250
RvV X - Pagina 1 van 8
nr. 273 250 van 24 mei 2022
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
X
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 15 maart 2022
heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 23 februari 2022 die een einde stelt aan het recht op verblijf
van meer dan drie maanden (bijlage 21).
Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 18 maart 2022 met refertenummer X.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gezien het verzoek en de instemming om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met
toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet.
Gelet op de beschikking van 28 april 2022 waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op 9 mei
2022.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
Op 23 februari 2022 wordt beslist een einde te stellen aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden
van verzoekende partij. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
[…]
In uitvoering van artikel 42quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 54 van het
koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen wordt er een einde gesteld aan het verblijf van:
Naam: E. I. (..) Voorna(a)m(en): A. (..) Nationaliteit: Marokko
Geboortedatum: (..)1996 Geboorteplaats: Nador
Identificatienummer in het Rijksregister:2 xxxxxxxxxxx
Verklaart te verblijven te: (..)

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT