Arrêt Nº270874 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 04/04/2022

CourtIVde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE BRUYN D.
Judgment Date04 avril 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number270874
RvV X - Pagina 1
nr.
270 874
van
4 april
2022
in de zaak RvV X / IV
In zake:
1.
X
2. X
handelend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig
kind X
ten kantore van advocaat J.
SCHELLEMANS
Rotterdamstraat 53
2060 ANTWERPEN
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van onbepaalde nationaliteit te zijn, handelend in
eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarig kind X, eveneens van onbepaalde
nationaliteit, op 12 augustus 2021 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-
generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 29 juli 2021.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 9 februari 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 maart 2022.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.
Gehoord de opmerkingen van verzoekende partijen en hun advocaat D. WALPOT loco advocaat
J. SCHELLEMANS en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
Verzoekende partijen, die verklaren van onbepaalde nationaliteit en van Palestijnse origine te zijn,
komen volgens hun verklaringen op 23 oktober 2020 België binnen zonder enig identiteitsdocument en
verzoeken op dezelfde dag om internationale bescherming. Op 29 juli 2021 neemt de commissaris-
generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) ten aanzien van elk
van hen een beslissing houdende een niet-ontvankelijk verzoek (internationale bescherming in een
andere EU lidstaat). Dit zijn de thans bestreden beslissingen, die op dezelfde dag aan verzoekende
partijen aangetekend worden verzonden.
RvV X - Pagina 2
De eerste bestreden beslissing, die ten aanzien van verzoeker wordt genomen, luidt als volgt:
A. Feitenrelaas
U verklaart de Palestijnse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Gaza. In augustus 2018 verliet
u Gaza nadat u aan Hamas geweigerd had mensen zwemtraining te geven. U vluchtte via Turkije naar
Griekenland, waar u op 19 september 2018 aankwam op het eiland Samos. Rond 25 mei 2019 werd u
er vervoegd door uw vrouw E. B. (...) en uw zoon, die op 25 april 2019 via gezinshereniging
aangekomen waren op het eiland Chios. Op 27 september 2018 diende u een verzoek om internationale
bescherming in, dat werd ingewilligd in september 2019.
Voordat u in Griekenland aankwam verbleef u in Turkije. Met behulp van een smokkelaar probeerde u
naar Griekenland te reizen. De smokkelaar vroeg u om de boot te besturen. U weigerde en er ontstond
een discussie, waarbij de smokkelaar in de lucht schoot. Zo’n twintig minuten later kwam de politie en
werd meegenomen en gedurende negen dagen opgesloten. Een drietal maanden na uw aankomst op
het eiland Samos in Griekenland, hoorde u van andere migranten dat de smokkelaar naar u op zoek
was. De smokkelaar die nog in Turkije was verweet u de inbeslagname van de boot en eiste 1000 dollar
schadevergoeding. Hij dreigde mensen op u af te sturen, uw zoontje mee te laten nemen en uw vrouw
voor hen te laten werken werken indien u binnen anderhalve maand niet betaalde. U vertelde uw vrouw
over deze problemen in april 2020. Nadien u echter niets meer van de smokkelaar omdat er geen
nieuwe vluchtelingen meer aankwamen.
U en uw vrouw verbleven in een vluchtelingenkamp. De levensomstandigheden waren er moeilijk. Er
vonden ruzies plats en er werden tenten in brand gestoken. U kreeg er voedsel en een leefloon. Enkele
weken na uw positieve beslissing dienden jullie het vluchtelingenkamp te verlaten. U vond geen werk, u
kreeg geen uitkering en de Griekse overheid betaalde evenmin voor jullie huisvesting. Jullie verbleven in
een tent. Er was geen medische hulp en er was geen onderwijs voor uw zoon. U geeft nog aan dat u
geen Grieks kent en dat de bevolking in Griekenland racistisch is.
Deze problemen deden u besluiten om Griekenland te verlaten. U reisde met uw vrouw en zoon van
Samos naar Athene, waar u één nacht een hotel boekte. Op 11 juli 2020 reisde u met uw gezin van
Griekenland naar Oostenrijk, waar u werd tegengehouden. Na twee maanden kon u doorreizen naar
België, waar u op 23 oktober 2020 aankwam en een verzoek om internationale bescherming indiende.
Op 29 november 2020 werd uw dochter H. (...) geboren. Zij verkreeg de Belgische nationaliteit.
Ter ondersteuning van uw verzoek om internationale bescherming legt u volgende documenten neer: uw
identiteitskaart en die van uw partner; kopieën van uw paspoort en dat van uw vrouw en zoon; bewijzen
van de politie omtrent de diefstal van jullie paspoorten; een usb-stick met foto’s en video’s; uw
huwelijksakte; de geboorteakte van uw dochter H. (...) en de Belgische identiteitskaart van uw dochter
H. (...).
Uw advocaat voert nog aan dat gezien uw dochter de Belgische nationaliteit heeft verworven uw
verzoek in het hoger belang van uw kind ontvankelijk moet verklaard worden. Ook legt uw advocaat nog
twee rapporten neer met betrekking tot de algemene situatie van verzoekers van internationale
bescherming in Griekenland.
B. Motivering
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst
worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere
procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw
hoofde heeft kunnen vaststellen.
Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van
onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden
en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
Na onderzoek van alle gegevens in uw administratief dossier, wordt uw verzoek om internationale
bescherming niet-ontvankelijk verklaard in overeenstemming met artikel 57/6, § 3, eerste lid, 3° van de
wet van 15 december 1980.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT