Arrêt Nº270141 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 21/03/2022

CourtIVde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE BRUYN D.
Judgment Date21 mars 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number270141
RvV X en RvV X - Pagina 1
nr. 270 141 van 21 maart 2022
in de zaken RvV X / IV en RvV X / IV
In zake:
1. X
2. X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN
Langestraat 46/1
8000 BRUGGE
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,
Gezien de verzoekschriften die X en X, die beiden verklaren van Venezolaanse nationaliteit te zijn, op
2 december 2021 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 27 oktober 2021.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de beschikkingen houdende de vaststelling van het rolrecht van respectievelijk 7 december 2021
met refertenummer X en 13 januari 2022 met refertenummer X.
Gezien de administratieve dossiers.
Gelet op de beschikking van 11 januari 2022 in zake eerste verzoekende partij waarbij de terechtzitting
wordt bepaald op 7 februari 2022 en de beschikking van 4 februari 2022 in zake tweede verzoekende
partij waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 februari 2022.
Gelet op de beschikking van 1 februari 2022 in zake eerste verzoekende partij waarbij de behandeling
van het beroep wordt verdaagd naar de terechtzitting van 21 februari 2022.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.
Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat H. CHATCHATRIAN verschijnt
voor verzoekende partijen, en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaken
Verzoekster in de zaak nr. X (hierna: verzoekster) en verzoeker in de zaak nr. X (hierna: verzoeker), die
verklaren van Venezolaanse nationaliteit te zijn, ko men volgens hun verklaringen op 19 december 2018
RvV X en RvV X - Pagina 2
België binnen met een identiteitskaart en verzoeken op 6 september 2019 om internationale
bescherming. Op 27 oktober 2021 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) ten aanzien van elk van hen tot weigering van de
vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit zijn de thans bestreden
beslissingen, die op 28 oktober 2021 aan verzoekende partijen aangetekend worden verzonden.
De eerste bestreden beslissing, die ten aanzien van verzoekster wordt genomen, luidt als volgt:
A. Feitenrelaas
U verklaart Venezolaans staatsburger te zijn en woonachtig te zijn in de stad San Christobal, gelegen in
de Venezolaanse staat Tachira. U heeft een zoon E. E. R. G. (...), wiens vader in 2008 overleed. U
behoorde tot de oppositie in Venezuela, maar voerde geen politieke activiteiten uit. In 2015 en 2016
nam u deel aan een drietal marsen. U nam niet deel aan evenementen die verband hielden met de
regering. In Venezuela werkte u als leerkracht, waar u de laatste tien jaar aan de slag was in de
middelbare school ‘Simon Bolivar’. In de periode 2017 en 2018 werkte u daarnaast ook enige tijd als
advocate in burgerlijke zaken. Op uw school verzette u zich vanaf het eerste moment een tiental jaar
geleden tegen het gebruik van het leermateriaal dat bulkte van linkse, socialistische ideeën. Bij
vergaderingen sprak u zich uit tegen het gebruik hiervan. Meermaals had u hierdoor binnen en buiten
het leslokaal aanvaringen met personen van de Bolivariaanse middens, een groep personen die binnen
uw onderwijsinstelling de regering ondersteunde en de politieke activiteiten waarnam. Ze maken deel ui t
van de colectivos. U voelde zich achtervolgd en geïntimideerd. Naarmate de tijd verstreek werd de druk
steeds hoger. Er waren momenten waarbij u op een bijeenkomst aankwam en wist dat de personen van
de Bolivariaanse middens u zouden bevelen om te zwijgen. In maart 2018 vond er een ernstige
bedreiging plaats waarbij u door J. (...), een persoon die tot de Bolivariaanse groepering op uw school
behoorde, bedreigd werd bij het naar buiten gaan van de school. Hij zei u dat hij wist wie uw zoon was,
dat hij u in de gaten hield en dat hij wist waar u woonde. Hij maande u aan om te doen wat u
opgedragen werd omdat u anders problemen zou krijgen. U nam twee weken medisch verlof en keerde
terug naar school. Bij een bijeenkomst na uw terugkomst midden april 2018 kaartte u opnieuw aan dat
jullie niet mochten toelaten dat ze jullie terroriseerden en dat ze jullie de lesmaterialen oplegden die ze
wilden. Sindsdien deed u niets meer dat de Bolivariaanse middens tegen de borst kon stuiten omdat u
steeds banger werd.
In juni 2018 ging u voor drie maanden op bezoek bij uw partner S. B. (...) in Nederland om hem in
levende lijve te leren kennen, nadat u via via online in contact met hem kwam en sinds januari 2017 een
relatie met hem heeft. Hij is een Nederlander die in België verblijft. Ook uw zoon reisde mee. In
september 2018 keerden jullie terug naar Venezuela.
Op 17 of 18 oktober 2018 kreeg u te maken met een tweede ernstige bedreiging. U was onderweg van
school naar huis toen drie motors voorbij kwamen met drie personen die gewapend waren. Op een van
die motors zat J. (...), de man die u ook de eerste keer bedreigde. Hij zei u dat u een zwakkeling was en
moest stoppen met wat u deed. Toen hij uw zoon zag aankomen zei hij dat hij wist dat hij uw zoon was,
dat hij aan marsen deelnam en dat hij een opposant was. Hij zei dat jullie moesten veranderen omdat
jullie anders problemen zouden krijgen. U vreesde voor uw leven en voor dat van uw zoon. U diende
een klacht in bij het openbaar ministerie, al denkt u dat de colectivos ba nden hebben met het openbaar
ministerie. U keerde niet meer terug naar school.
U en uw zoon verlieten Venezuela op 19 december 2018. Jullie reisden legaal met jullie paspoort per
auto naar Colombia, van waaruit jullie per vliegtuig verder reisden naar Europa. Op 20 december 2018
kwamen jullie aan in België, waar u eerst probeerde jullie verblijf in orde te brengen op basis van uw
samenwoonst met S. B. (...). Het was erg moeilijk om de nodige documenten te verkrijgen en deze
procedure bleef maar aanslepen. Op 6 september 2019 dienden jullie uiteindelijk een verzoek om
internationale bescherming in.
Bij terugkeer naar Venezuela vreest u dat de colectivos u en uw zoon iets zouden aandoen. Bovendien
vreest u dat u bij terugkeer naar Venezuela aangehouden zou worden omdat men uit het feit dat u in
Europa verbleef en dat u advocate bent zou afleiden dat u spion bent.
In het kader van uw verzoek om internationale bescherming legt u de volgende documenten neer met
betrekking tot de identiteit van u en uw gezinsleden: uw Venezolaans paspoort dat uitgereikt werd op
26 november 2012 en waarvoor u een verlenging werd toegekend voor de periode van 17 januari 2018

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT