Arrêt Nº268581 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 21/02/2022

Judgment Date21 février 2022
CourtIVde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Judgement Number268581
Procedure TypePlein contentieux
RvV X - Pagina 1
nr.
268 581
van
21 februari
2022
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
-
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat
B.
DHONDT
Rotterdamstraat 53
2060 ANTWERPEN
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X – geregistreerd als X – X, die verklaart van Noord-Macedonische en
Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 9 juli2021 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-
generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 25 juni 2021.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 16 december 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
10 januari 2022.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.
Gehoord de opmerkingen van verzoekende partij en haar advocaat B. DHONDT en van attaché
S. DUPONT, die verschijnt voor verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
Verzoekende partij (hierna: verzoekster genoemd), die verklaart van Noord-Macedonische en Bulgaarse
nationaliteit te zijn, komt volgens haar verklaringen op 14 februari 2020 België binnen met een (Noord-
Macedonisch) paspoort en verzoekt op 19 februari 2020 om internationale bescherming. Op
25 juni 2021 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de
commissaris-generaal) een beslissing houdende een niet-ontvankelijk verzoek (E.U. onderdaan). Dit is
de thans bestreden beslissing, die op 28 juni 2021 aan verzoekster aangetekend wordt verzonden.
Deze beslissing luidt als volgt:
RvV X - Pagina 2
A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen bent u van Macedonische origine afkomstig uit Skopje (Noord-Macedonië). U
bezit zowel de Noord-Macedonische als de Bulgaarse nationaliteit. Sinds u heel jong was voelde u zich
anders. U werd geboren in het lichaam van een jongen, maar voelde zich een meisje. Op school werd u
slecht behandeld door de andere kinderen: ze lachten u uit, deden uw broek naar beneden en trokken
aan uw T-shirt. Toen u klein was ging naar een psycholoog die er op aandrong dat u moest veranderen.
De leerkracht vond dat u met opzet deed alsof u een meisje was, maar u was gewoon zo. U kende veel
problemen als kind. Toen u eens op bezoek ging bij uw oma en opa waren er ook andere kinderen die u
sloegen. U dacht dat u ziek was en deed een poging om te veranderen. U droeg mannelijke kleren en
deed uw best. Er werd naar u geroepen dat u homo was. U werd door uw oudere zus geslagen omdat
iedereen over u sprak.
In de pubertijd en het middelbaar had u het erg zwaar. U voelde zich een meisje en begon make-up te
gebruiken. Niemand accepteerde u als vriendin. U nam in die periode de taxi naar huis omdat u bang
was dat u met geweld te maken zou krijgen. Toen u zestien jaar was besloot u uiteindelijk de middelbare
school te verlaten. U nam toen medicatie voor de stress. Uw moeder drong erop aan dat u een diploma
zou halen. U werkte even in haar zaak en vervolgens deed u in 2008 u een kappersopleiding van zes
maanden, gevolgd door een stage van twee jaar. In die periode woonde u bij uw tante in Skopje. Er
waren ook andere homoseksuelen en voor het eerst voelde u zich begrepen.
Uw moeder accepteerde u eindelijk zoals u was. U kwam met haar overeen dat u naar de dokter zou
gaan om een diagnose te krijgen zodat u uw geslacht zou kunnen veranderen. Een dergelijke arts
bestond evenwel niet in Noord-Macedonië. Het idee ontstond om naar een ander land te gaan voor
hormoontherapie. U wilde naar Sofia in Bulgarije om zo’n therapie te volgen en ook om een verdere
kappersopleiding te volgen. U ging met de bus naar een privékliniek in Sofia, maar stelde er uiteindelijk
vast dat hun kennis onvoldoende was en dat ze u geen therapie zouden kunnen bieden. In 2012
bekwam u de Bulgaarse nationaliteit, maar u zag af van het idee om naar Bulgarije te gaan omdat u er
toch geen therapie kon krijgen en omdat uw moeder u niet financieel wilde steunen omdat ze het toch
geen veilig land voor u vond. In 2013 ging u wel nog voor een week of acht dagen op vakantie in
Bulgarije.
Toen u 23 jaar oud was kreeg u alsnog hormoontherapie in Skopje. U moest gedurende twee jaar deze
behandeling volgen en nadien een geslachtsverandering ondergaan. Deze moest u laten doen in het
buitenland, omdat het niet mogelijk was in Noord-Macedonië. U won inlichtingen in over de prijs hiervan
in andere landen, maar stelde vast dat u het niet kon betalen. Na twee jaar werd uw
hormoonbehandeling stopgezet omdat het gevaarlijk zou zijn voor de gezondheid. Niettemin zette u uw
hormoontherapie op eigen houtje verder en kocht u hormonen in het zwart.
Uw moeder overleed op 20 mei 2015. Sinds juni 2015 bent u samen met R. Z. (...). Zijn familie was van
in het begin tegen jullie relatie. Hij had immers een lange relatie met een andere vrouw en ze verweten u
dat u die relatie had stukgemaakt. U woonde afwisselend in zijn appartement in Shtip en in de woning
van uw vader in Sveti Nicole, waar u kapperswerk deed. Op een dag zag de moeder van R. (...) uw
identiteitskaart op de tafel in zijn appartement liggen en drong het tot haar door dat u geboren was als
man. Sindsdien begonnen de problemen. U kreeg het verwijt dat u de familie kapot maakte.
In 2017 studeerde R. (...) in Slovenië. U ging naar hem toe en probeerde er een leven uit te bouwen,
maar werd bij de zoektocht naar werk geconfronteerd met discriminatie. In 2017 reisde u ook naar
Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk als toerist. Sinds 2018 heeft u siliconen in uw borsten. Twee
jaar geleden zei de minister van Volksgezondheid dat Noord-Macedonië transpersonen zou helpen en
dat vijftien personen kosteloos van geslacht mochten veranderen. U was een van hen. Er kwam
evenwel protest van de bevolking en de regeling werd uiteindelijk niet doorgevoerd. Op 13 februari 2019
reisde u naar Servië om te winkelen. Ook reisde u nogmaals naar Bulgarije, ditmaal om er haar te
kopen.
U ondervond allerlei problemen in Noord-Macedonië. De voorbije tien jaar bent u als kapper aan het
werk. U verzorgde de make-up en haartooi van mensen in uw ouderlijk huis. Hoewel u een eigen salon
wilde, meent u dat dit niet mogelijk is omwille van de discriminatie in Noord-Macedonië. U werd altijd
uitgelachen door uw buren. De laatste vijf jaar leeft u zoveel mogelijk binnenshuis en gaat u nergens
heen uit angst en om uzelf te beschermen. U krijgt er voorts geen identiteitskaart met een
vrouwennaam, waardoor u in allerlei ongemakkelijke situaties belandde. Zo kwamen er verschillende

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT