Arrêt Nº267616 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/01/2022

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtRYCKASEYS M.
Judgment Date31 janvier 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number267616
RvV X - Pagina 1
nr. 267 616 van 31 januari 2022
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK
Langestraat 46/1
8000 BRUGGE
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nicaraguaanse nationaliteit te zijn, op 30 juli 2021
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 25 juni 2021.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 11 oktober 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
17 november 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat
A. LOOBUYCK en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
De verzoekende partij die verklaart van Nicaraguaanse nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen
België binnengekomen op 3 november 2018 en heeft op 10 december 2018 een verzoek om
internationale bescherming ingediend.
Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van de verzoekende partij op 27
maart 2019 door de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) overgemaakt aan het Commissariaat-
generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS). De verzoekende partij werd door het
CGVS gehoord op 16 april 2021.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT