Arrêt Nº267569 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/01/2022

CourtIVde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtBIEBAUT J.
Judgment Date31 janvier 2022
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number267569
RvV X - Pagina 1
nr.
267 569
van
31 januari
2022
in de zaak RvV X / IV
In
zake:
X
ten kantore van advocaat P.
ROBERT
Sint-Quentinstraat 3/3
1000 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 12 augustus 2021 heeft
ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van
13 juli 2021.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 23 november 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
24 januari 2022.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.
Gehoord de opmerkingen van advocaat C. D’HONDT, die loco advocaat P. ROBERT verschijnt voor de
verzoekende partij, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
De bestreden beslissing luidt als volgt:
“A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen bent u een etnische Lor, afkomstig uit Teheran en bent u Iraans staatsburger.
U werd geboren als moslim in een religieuze moslimfamilie.
Op 19.10.2018 diende u in België uw eerste verzoek om internationale bescherming in. U haalde aan
dat u gearresteerd werd wegens uw homoseksualiteit. Tijdens deze arrestatie gaf u toe dat u
homoseksueel bent. De politieagent M. (…) verkrachtte u meermaals en uiteindelijk werd u vrijgelaten
omdat u 3 miljard toman betaalde. Na uw vrijlating vroeg u een visum aan en vertrok u eind december
2017 naar België op bezoek bij uw oom. U keerde terug naar Iran omdat uw oom niet wou dat u

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT